Werking van de gemeenteraad

Werking Gemeenteraad en RMW 

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur. De inwoners van de gemeente kiezen de raadsleden rechtstreeks voor een termijn van zes jaar. 

Sinds 1 januari 2019 bestaat de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) uit dezelfde personen als de gemeenteraad. 

De burgemeester wordt, op voordracht van een meerderheid van verkozen gemeenteraadsleden, benoemd door de Vlaamse regering. De gemeenteraad verkiest de schepenen. 

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en heeft een verordenende bevoegdheid: de gemeenteraad kan bijgevolg gemeentelijke reglementen goedkeuren. 

De bevoegdheden van de gemeenteraad zijn onder meer:

  • goedkeuren van de budgettering en van de rekeningen 
  • stemmen over de uitvoering van grote werken 

De raad voor maatschappelijk welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het Sociaal Huis behoort, tenzij een wet of een decreet het anders bepaalt. Als een wet of een decreet bepaalde aangelegenheden niet aan een ander orgaan van het Sociaal Huis toewijst, behoren ze tot de bevoegdheid van de RMW. 
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het Sociaal Huis. De raad kan daartoe algemene regels en reglementen vaststellen over: 

  • het beleid van het Sociaal Huis
  • het inwendig bestuur
  • arbeidsreglementen
  • richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun

De RMW kan, onder bepaalde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau. 
Een aantal bevoegdheden zijn niet vatbaar voor delegatie. 

De gemeenteraad en RMW van Boutersem bestaat uit 19 raadsleden. Deze worden om de 6 jaar gekozen door de inwoners. Het aantal raadsleden waarover een gemeentebestuur mag beschikken hangt af van het aantal inwoners. 

Zittingen Gemeenteraad en RMW 

Elke vierde donderdag van de maand (behalve juli) komt de gemeenteraad samen om 20 u. In sommige gevallen wordt afgeweken van deze datum (bv. niet tussen Kerstmis en nieuwjaar). De algemeen directeur woont deze vergaderingen bij en stelt het verslag ervan op. De openbare vergadering van de gemeenteraad is toegankelijk voor het publiek. De vergadering gebeurt achter gesloten deuren wanneer deze privacy gevoelige materie omvat (aanstellingen, ...).

Je vindt de agenda vanaf acht dagen voor de gemeenteraad via:

Bekendmakingen

Daar kan je na goedkeuring ook het verslag van de gemeenteraad terugvinden.

De gemeenteraad vindt plaats in het Cultureel Centrum Boutersem, zaal Iris. De datum voor de eerstvolgende gemeenteraad vind je via:

Uit in Boutersem

Wil je graag de opnames van de gemeenteraad en RMW herbeluisteren? Dan kan via: 

Opnames gemeenteraad en RMW

Meer info

https://www.vlaanderen.be/organisatie-van-een-gemeentebestuur