Water onttrekken uit waterlopen

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen en grachten

Er is een nieuwe Wet onbevaarbare waterlopen, met uitvoeringsbesluit

Goedkeuring besluit: 7 mei 2021
Publicatie BS: 28 juni 2021

Waar kan water onttrokken worden en door wie:

 • Door aangelande op eigen perceel (eigendom/in pacht)
 • Door iedereen aan de openbare weg
 • Op een perceel van derden mits toelating gebruiker

Voor vaste inrichtingen is een machtiging en/of omgevingsvergunning vereist.

Voor tijdelijke onttrekkingen is er meldingsplicht:

Meldingsplicht aan de bevoegde waterbeheerder voor de onttrekkering uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, behalve voor:

 • weidepompengebruiken om dieren te drenken
 • spuittoestellen vullen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is
 • een water-of aalton van maximaal 10 m³ vullen
 • zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen

De melding is maximaal 1 maand geldig.

Registratie onttrokken hoeveelheden

Debietsmetingssysteem zijn verplicht, behalve voor:

 • een onttrekking bestaande uit een weidepompen om dieren te drenken
 • een onttrekking om een spuittoestel te vullen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken
 • een onttrekking om een water-of aalton van maximaal 10 m³ te vullen;
 • een onttrekking met behulp van een pomp om een of meerdere haspels te voeden met een effectief debiet kleiner dan 10 m³ per uur. Indien de pomp meerdere haspels voedt, telt het effectief debiet van de gezamenlijke haspels;
 • zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen.

Extern E-loket:

www.wateronttrekking.be