Verwarmingstoelage

Om een deel van de hoge energiekosten op te vangen kan je, als je een laag inkomen hebt, genieten van de verwarmingstoelage. Het gaat om een federale toelage die via het Sociaal Huis wordt uitbetaald. 

Brandstoffen die in aanmerking komen:  

 • huisbrandolie  
 • verwarmingspetroleum (type c)  
 • bulkpropaangas

Er zijn drie categorieën van rechthebbenden (bedragen op 1/09/2021):  

 • Categorie 1: Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering:   

Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen moet lager of gelijk zijn aan  € 20.356,30 verhoogd met € 3.768,51 per persoon ten laste. 

 • Categorie 2: Personen met een begrensd inkomen:  

Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 20.356,30 verhoogd met € 3.768,51 per persoon ten laste. Er wordt rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de eigen woning 

 • Categorie 3: Personen met schuldoverlast:  

Personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling die niet in staat  
zijn om de verwarmingsfactuur te betalen. 

Het Sociaal Huis zal nagaan: 

 • of je behoort tot één van de categorieën van de doelgroep;
 • of je voldoet aan de gestelde inkomensgrenzen;
 • of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor je de steun kan krijgen;
 • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres van waar je gewoonlijk verblijft;

De inkomensgegevens en die van de leden van het huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het Sociaal Huis kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn. 

Wat meebrengen naar het Sociaal Huis voor je aanvraag: 

 • je identiteitskaart,
 • kopie van de leveringsfactuur of -bon,
 • Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

Let op: de aanvraag bij het Sociaal Huis moet binnen de 60 dagen na levering gebeuren. 

Per verwarmingsperiode (1 januari - 31 december) en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof, u ontvangt maximum € 210,00.  

Voor deze aanvraag dien je steeds langs te komen op het Sociaal Huis. Je kan steeds onze sociale dienst contacteren om een afspraak te maken. 

Contact

Sociaal Huis
Nu gesloten

Adres
Oude Baan 24 , 3370 Boutersem
Tel.
016 73 44 78
sociaalhuis@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten