Van dorpszaal naar dorpshuis - site Willebringen

We informeren jullie graag over de opstart van een traject voor de site ‘buurthuis Willebringen’.

Ongeveer een jaar geleden werd er een werkgroep patrimonium opgestart. Ze hebben het afgelopen jaar gewerkt rond en aan een visie over de buurthuizen in onze gemeente. Hun doel is om de noden van de gemeente te vertalen in een passend patrimonium plan. Gezien de veiligheidsproblematiek kan de site in Willebringen echter niet blijven wachten op het concrete resultaat van deze grote denkoefening.

Onder begeleiding van een externe partner zoeken we naar een geschikte bestemming. De input van inwoners en maatschappelijke stakeholders is hier erg belangrijk. Boutersem werd geselecteerd als kandidaat via het project ‘Van dorpszaal naar dorpshuis’ onder begeleiding van Landelijke Gilden. De inwoners van Willebringen kregen alvast een eerste brief in de bus met toelichting over hoe we aan de slag wensen te gaan. Dat wil concreet zeggen dat we samen een participatief traject opstarten. In dat traject is er ruimte voor visie vanuit de inwoners, verenigingen en organisaties.

Dorpshuis?

Het project van Landelijke Gilden werkt rond ‘dorpshuizen’. Een dorpshuis kan heel ruim functioneren: van een dorpszaal, waarin enkel verhuur mogelijk is tot een sociale onderneming waar de deur van het dorpshuis altijd “open” staat door samenwerking met een netwerk van partners, verenigingen, bewoners en bestuur.

De komende periode gaat Landelijke Gilden in 6 Vlaams-Brabantse gemeentes aan de slag om samen met het lokaal bestuur en de beheerders van een zaal de mogelijkheden van een dorpshuis te onderzoeken. Meer info via: www.landelijkegilden.be


Samen aan de slag! 

We werken in 2 fases, startende begin 2024:

1) Een bijeenkomst van stakeholders, waar lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties, afgevaardigden van lokale verenigingen worden bevraagd over de thema’s waarop een buurthuis in Willebringen een maatschappelijke meerwaarde kan bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cultuur, beweging, ontmoeting, toerisme, jeugd, levenslang leren, zorg en welzijn, …

2) Daarnaast overleg met jullie, de inwoners waar we samen onderzoeken hoe een dorpshuis op deze locatie vorm kan krijgen. Hier kunnen de ideeën die in de andere sessie naar boven kwamen ook aan bod komen. Een puur indicatief voorbeeld: de site ingericht met een plek om buiten te ontspannen, waar plaats is voor activiteiten van kunst, cultuur en ontspanning in combinatie met ondernemerschap of een (sociale) dienstverlening.

In dit project wordt u als inwoner -indien gewenst- verder betrokken zodat we de site samen een juiste richting kunnen geven. Kan je ondertussen niet wachten om je idee of visie mee te delen? Dan kan je deze al kenbaar maken via een ideeën brievenbus geïnstalleerd aan de toegangspoort op de site of via katrien.weckx@landelijkegilden.be.