Tegemoetkomingen

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan personen met een handicap van 65 jaar of ouder, die bijkomende kosten hebben vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid. 

Voorwaarden

 • voor wie ouder is dan 65 jaar en een verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten heeft 
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister 
  Uitzondering: als men niet is ingeschreven in het bevolkinsregister kunnen sommige personen toch een aanvraag indienen: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten. 
 • permanent in België verblijven 
  Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan 
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner 

Procedure

Doorgaans vraagt u de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Sommige gemeentebesturen geven deze bevoegdheid door aan het Sociaal Huis. U kunt zich hiervoor ook laten vertegenwoordigen door een persoon die u volmacht geeft.

Wat meebrengen

Identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen) 

Kostprijs

Het betreft een zeer individuele berekening waarbij het er in de praktijk op neer komt dat iemand met een laag inkomen en een grote vermindering van de zelfredzaamheid de grootste toelage zal krijgen. 

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. U ontvangt per jaar maximaal: 

 • categorie 1 (7-8 punten): 981,68 euro 
 • categorie 2 (9-11 punten): 3.747,30 euro 
 • categorie 3 (12-14 punten): 4.556,11 euro 
 • categorie 4 (15-16 punten): 5.364,69 euro 
 • categorie 5 (17-18 punten): 6.589,77 euro 

(jaarbedragen geldig vanaf 1 december 2012) 

Uitzonderingen

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kunt geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.