Erosieplan

In het erosiebestrijdingsplan wordt de probleemstelling van bodemerosie en de eventueel daarmee gepaard gaande modderoverlast, de prioritaire knelpunten en de brongerichte aanpak ervan beschreven.

Het plan werd opgesteld conform de Code van goede praktijk voor het opmaken van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan.  Dit betekent dat het voorliggend plan een integrale aanpak nastreeft, raakvlakken vertoont met verschillende beleidsdomeinen en rekening houdt met de verschillende doelgroepen.

Het ganse grondgebied van de gemeente Boutersem is erosiegevoelig om volgende redenen:

  • er wordt een spreiding waargenomen van de knelpunten (niet alle knelpunten werden beschreven in deze nota) over het hele grondgebied van de gemeente;
  • een zeer hoge, hoge tot middelmatige bodemerosie wordt waargenomen over gans de gemeente;
  • in het centrale deel komen gebieden voor met een potentieel bodemerosierisico door de aanwezigheid van relatief kleine afstroomgebieden met overwegend hellend toestroomoppervlak die momenteel onder gras liggen en afstromen naar gebieden met veel bebouwing.