Sociale correcties bij de afvalophaling

Aan inwoners wordt, onder bepaalde voorwaarden, een financiële tegemoetkoming toegekend. Zij ontvangen jaarlijks € 30 via hun DifTar-rekening.  De tegemoetkoming moet jaarlijks aangevraagd worden bij de milieudienst.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet je behoren tot één van de volgende categorieën:

 • Bestaansminimumtrekkers en de personen die steun ontvangen van het OCMW, die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat
 • Gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend door het ministerie van sociale voorzorg.
 • Gerechtigden die langdurig werkloos zijn die ten minste 50 jaar zijn, sedert ten minste één jaar de hoedanigheid van volledig werkloze hebben zoals bedoeld in de werkloosheidsreglementering, en gezinslast hebben of alleenstaande zijn; en die eveneens recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
 • Inwoners die blijkens een medisch attest:
  - genoodzaakt zijn om incontinentiemateriaal aan te schaffen
  - thuis palliatief verzorgd worden
  - omwille van andere medische en therapeutische redenen grote hoeveelheden verbanden en verzorgingsmateriaal nodig hebben (langer dan 3 maanden)
 • De sociale correctie wordt per kalenderjaar toegekend in het jaar van de geboorte, adoptie, verhuis en het daarop volgend jaar aan:
  - alle gezinnen waarin een kind geboren werd;
  - alle gezinnen die een kind adopteerden waarvan uit de adoptieakte blijkt dat het kind nog niet de leeftijd van 1 jaar bereikt heeft;
  - alle gezinnen die in Boutersem komen wonen zijn waarvan een kind geboren of geadopteerd werd dat nog niet de leeftijd van 1 jaar bereikt heeft;
 • Sommige opvanginitiatieven voor kinderen.