Werking Gemeenteraad

Werking gemeenteraad/ raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur. De inwoners van de gemeente kiezen de raadsleden rechtstreeks voor een termijn van zes jaar.

Sinds 1 januari 2019 bestaat de raad voor maatschappelijk welzijn ('OCMW-raad') uit dezelfde personen als de gemeenteraad.

De burgemeester wordt, op voordracht van een meerderheid van verkozen gemeenteraadsleden, benoemd door de Vlaamse regering. De gemeenteraad verkiest de schepenen.

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en heeft een verordenende bevoegdheid: de gemeenteraad kan bijgevolg gemeentelijke reglementen goedkeuren.

De bevoegdheden van de gemeenteraad zijn o.m.:

  • Goedkeuren van de budgettering en van de rekeningen
  • Benoeming van het gemeentepersoneel
  • Stemmen over de uitvoering van grote werken

De raad voor maatschappelijk welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij een wet of een decreet het anders bepaalt. Als een wet of een decreet bepaalde aangelegenheden niet aan een ander orgaan van het OCMW toewijst, behoren ze tot de bevoegdheid van de OCMW-raad.
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe algemene regels en reglementen vaststellen over:

  • het beleid van het OCMW;
  • het inwendig bestuur;
  • arbeidsreglementen;
  • richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun.

De OCMW-raad kan, onder bepaalde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau.
Een aantal bevoegdheden zijn niet vatbaar voor delegatie.

De gemeente en OCMWraad bestaat uit 19 leden. Deze worden om de 6 jaar gekozen door de inwoners. Het aantal raadsleden waarover een gemeentebestuur mag beschikken hangt af van het aantal inwoners.

Zittingen raad

Boutersem heeft 19 raadsleden die elke vierde donderdag van de maand vergaderen, behalve in juli. De algemeen directeur woont deze vergaderingen bij en stelt het verslag ervan op. De gemeenteraad is openbaar. U vindt de agenda vanaf acht dagen voor de gemeenteraad op de website.

De vergadering gebeurt achter gesloten deuren wanneer deze privacy gevoelige materie omvat.