Zoneringsplan

Alle gemeenten moeten over een zoneringsplan beschikken.
Dit plan geeft aan hoe het huishoudelijk afvalwater van alle inwoners gesaneerd zal worden.
Doel van de zoneringsplannen is een systeem uit te bouwen waarbij meer duidelijkheid wordt gecreëerd naar de burger en de gemeenten omtrent de wijze van inzameling, transport en zuivering van het huishoudelijk afvalwater, dit afhankelijk van de zone waarbinnen een woongelegenheid gevestigd is.
De zoneringsplannen zullen aangeven in welke zones binnen de gemeente het economisch voordelig is om een riolering aan te leggen en waar het is aangewezen om op basis van een economische vergelijking een individuele behandeling voor afvalwater (IBA) te plaatsen.

Voorwaarden

Kort samengevat komt de methodologie erop neer dat in de zones waar nog geen collectief waterzuiveringssysteem operationeel of gepland is, per zuiveringsgebied, op basis van een mathematisch model, de mogelijke saneringstechnieken worden gedefinieerd.
De kostprijs van de mogelijkheden wordt berekend en afgewogen. Op basis van deze vergelijking wordt er beslist of het afvalwater van de woningen in het buitengebied collectief of individueel gezuiverd zal worden.
Voor dit mathematisch model gaat men uit van een aantal vereenvoudigingen. De vier belangrijkste zijn de volgende:

  • Volledige scheiding ook op perceel niveau
  • De aan te leggen riolering is een 2DWA-riolering (Droog Weer Afvoer)
  • Er bestaat geen inzamelingssysteem in het buitengebied
  • Een IBA is een noodzaak

Procedure

In de zoneringsplannen wordt bepaald hoe het afvalwater van elk huis in Vlaanderen gezuiverd zal worden. De VMM ontwikkelde een geoloket  waardoor je als burger heel gemakkelijk kunt zoeken in welke zuiveringszone je huis gelegen is. https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan

De zoneringsplannen bepalen hoe het afvalwater van een huis in Vlaanderen gezuiverd wordt:

  • door aan te sluiten op de infrastructuur die al onder de grond zit;
  • of door aan te sluiten op de infrastructuur die nog gebouwd moet worden;
  • of door het te zuiveren in een individuele installatie.


Dankzij het 'geoloket zoneringsplannen' vind je op een eenvoudige manier terug in welke zuiveringszone je huis gelegen is. Zo weet je dus hoe je afvalwater zal worden gezuiverd, wie daarvoor inspanningen zal moeten leveren én wie zal moeten betalen.

Het definitief zoneringsplan voor Boutersem werd gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 28/08/2008, op 07/09/2008 werd dit van kracht. Het plan is digitaal beschikbaar via het geoloket van de VMM op https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan

Milieu en duurzaamheid

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u