Voetpaden, aanleg

Geregeld stellen inwoners de vraag om tussen hun eigendom en de openbare weg zelf een voetpad te mogen aanleggen , maar dan wel met tussenkomst van de gemeente (levering van de materialen). 
Die werkwijze kan een win-win-situatie opleveren. De eigenaar kan een verharde aansluiting van zijn eigendom met de openbare weg realiseren en de gemeente kan tegen een gunstige kostprijs een uitbreiding van het voetpadennetwerk realiseren wat ten goede komt van alle inwoners. Maar dat vergt een transparante regeling waarin de wederzijdse inbreng duidelijk wordt gedefiniëerd en waardoor een uniforme en kwalitatieve uitvoering kan worden gegarandeerd.

Meer info

Het gemeentebestuur moet niet automatisch aan elke aanvraag een gunstig gevolg geven. Het college van burgemeester en schepenen zal voor elke aanvraag een gemotiveerde afweging maken die rekening houdt met het belang van de particuliere eigenaar, de meerwaarde voor het algemeen belang en de beschikbare middelen in de begroting.

Voorwaarden

Er is een reglement goedgekeurd waarin wordt beschreven aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen , hoe de uitvoering moet gebeuren , welke materialen moeten gebruikt worden , wat de inbreng van de gemeente is enz.

Procedure

Indien je overweegt een dergelijke aanvraag in te dienen is het aangewezen vooraf contact op te nemen met de Technische Dienst, die de uitvoering begeleidt.

Je aanvraag dien je in via onderstaand formulier.

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u