RUP 'Willebringen'

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd er een herbestemming gerealiseerd van een perceel gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied naar zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, meer bepaald infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'KWZI Willebringen' werd op 17 januari 2013 goedgekeurd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.