Bossen, ontbossen en kappen van bomen

Het Bosdecreet streeft naar een zo goed mogelijke bescherming van waardevol bos. Concreet houdt dat ook in dat men omzichtig moet omspringen met het kappen van bomen en bos.
Daarom zijn er een aantal strikte regels opgesteld rond kapping, zowel voor openbaar als voor privébos.

  • Kappingen voorzien in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
  • Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet een machtiging worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • Ook kappingen in privébos moeten eerst aangevraagd worden bij het ANB. 

Meer info

Voor meer info kan je tijdens de kantooruren terecht bij de celverantwoordelijke beleidsuitvoering van de Provinciale Diensten van het ANB.

http://www.natuurenbos.be/

Vrijsteling omgevingsvergunning

Procedure

Een aanvraag tot kapping kan bij Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ingediend worden met onderstaand formulier.
Het Agentschap beslist binnen de zestig dagen of je al dan niet een kapmachtiging krijgt.

Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet deze kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk worden gemeld aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Bij een kapping om sanitaire redenen moet de kapping en de motivering ervan minstens veertien dagen voor het uitvoeren van de kapping schriftelijk aan het Agentschap voor Natuur en Bos worden meegedeeld. Met sanitaire redenen bedoelt men het voorkomen van verdere aantasting door ziekte.

Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen moet de bosbeheerder binnen de 6 maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring aan het Agentschap voorleggen.

Buiten bossen worden bomen volgens het Natuurdecreet beschouwd als een te beschermen natuurelement. Binnen een aantal speciale beschermingszones, zoals gebieden binnen het Vlaamse Ecologische Netwerk (VEN) of Vlaamse en erkende natuurreservaten is het kappen van bomen verboden, tenzij dit opgenomen werd in een beheerplan of tenzij ook een ontheffing op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen aangevraagd werd.

Voor het kappen van hoogstammige bomen, buiten een bos, moet ook een omgevingsvergunning aangevraagd worden. We spreken van een hoogstamboom indien de stamomtrek op 1 meter hoogte , 1 meter bedraagt.

Er zijn echter vrijstellingen hierop o.a.

het vellen van hoogstammige bomen, op voorwaarde dat aan al de volgende vereisten voldaan is :
a) ze maken geen deel uit van een bos
b) ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied
c) ze liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen
 

het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester
 

het vellen van hoogstammige bomen, gelegen op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of bevoegd

Meer info administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat op basis van de milieu- en natuurwetgeving, als het vellen van de hoogstammige bomen als activiteit in dat beheersplan of beheersvisie is opgenomen