Vergunning uitbaten individueel bezoldigd personenvervoer (taxidienst) – bestuurderspas

VERGUNNING INDIVIDUEEL BEZOLDIGD PERSONENVERVOER

De wetgeving voor het uitbaten van een taxidienst werd grondig hervormd. Met het nieuwe taxidecreet, dat in voege trad op 1 januari 2020, beoogt de Vlaamse Overheid een uitgebreider en toegankelijker aanbod van taxi’s.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen de oude vergunningen niet meer worden uitgereikt. Ze worden vervangen door één vergunning “Individueel bezoldigd personenvervoer”, of kortweg IBPV. 

Het IBPV onderscheidt 4 mogelijke exploitatievormen:

Straattaxi

Deze vorm van uitbating gebeurt uitsluitend via een app. Ritten worden min. 15 minuten op voorhand gereserveerd.

De vaste tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied worden geschrapt

Standplaatstaxi

De standplaatstaxi’s parkeren op officiële taxistandplaatsen van de gemeente. Om van deze standplaatsen gebruik te maken, moet de exploitant in het bezit zijn van een machtiging van het gemeentebestuur waar de standplaats gelegen is.

Openbaarvervoertaxi

Is een vorm van collectief aangeboden openbaar vervoer. De ritten worden gereserveerd via een mobiliteitscentrale.

Ceremonieel vervoer

Deze taxi mag uitsluitend gebruikt worden voor ceremonies en wordt voor min. 3 uur gereserveerd door het onderschrijven van een schriftelijke overeenkomst volgens een vastgesteld Vlaams model. De overeenkomst moet tijdens de rit kunnen voorgelegd worden.

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of de gemeente waar de exploitatiezetel of vestigingszetel gelegen is.

De vergunning is voor 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen, maar niet in Brussel.

Personen en/of rechtspersonen die voldoen aan alle administratieve voorwaarden, gesteld in het decreet, en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit, kunnen een exploitatievergunning toegekend krijgen door het college van burgemeester en schepenen.

 

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 250 of 350 350 euro per vergund voertuig.

Deze retributie is verschuldigd voor het hele jaar, ongeacht het moment waarop de vergunning wordt afgeleverd. De eerste jaarlijkse retributie is verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar.

Hoe aanvragen

Door je aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid:
https://centaurus2020.vlaanderen.be/  

BESTUURDERSPAS

Vanaf 1 juli 2020 moet elke bestuurder van een taxivoertuig verplicht in het bezit zijn van een bestuurderspas. De bestuurderspas is vijf jaar geldig maar moet jaarlijks gevalideerd worden.

De bestuurderspas wordt uitgereikt door de gemeente waar de bestuurder gedomicilieerd is. Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaams Gewest woont, kan een de bestuurderspas aanvragen in een Vlaamse gemeente naar keuze.

Hoe aanvragen

Door je aan te melden met je e-ID op het portaal van de Vlaamse Overheid:  
https://centaurus2020.vlaanderen.be/aanvraagbestuurderspas/

Bij te voegen documenten :

  • Een kopie van je identiteitskaart
  • Uittreksel uit het strafregister – max. drie maanden oud
  • Een bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands (niveau B1 of niveau A2 indien B1 nog niet werd behaald). Het resultaat van een taaltest of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs volstaat hiervoor,
  • Een rijbewijs met geldige medische keuring


De aanvrager van een bestuurderspas betaalt een retributie van 20 euro voordat de bestuurderspas wordt uitgereikt.

De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Lokale Economie

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 78
e-mail
dienstlokaleeconomie@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 19.00 u