Windproject E40

WINDPROJECT E40 - Storm/Elicio

Stand van zaken van het windpark dat Storm en Elicio plannen aan de E40 in Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden.

Meer informatie over dit project is ook te vinden op de website www.windparkE40.be


De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) heeft een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht over de nieuwe aanvraag voor het Windturbineproject E40.

De gemeente Boutersem was op de GOVC aanwezig met raadgevende stem, maar geen stemrecht. De GOVC beoordeelt de diverse standpunten en bezwaren, maar kan niet beslissen. De uiteindelijke beslissing moet door de bevoegde minister worden genomen, uiterlijk op 10 december.

De GOVC koppelt aan haar advies een reeks voorwaarden. De GOVC meent dat mits aan deze voorwaarden voldaan wordt er geen reden meer is voor een ongunstig advies. De voorwaarden verwijzen onder meer naar de normen van de Vlarem II wetgeving om de slagschaduw en het geluid te beperken. Hierbovenop adviseert de GOVC evenwel een aantal bijzondere voorwaarden rond handhaving, die verder gaan dan Vlarem II. Deze stemmen overeen met datgene waar de gemeente Boutersem naar verwezen had in haar advies van 8 november. Verder adviseert de GOVC ook voorwaarden rond afbraak van de turbines na beëindiging van het project en naar biodiversiteit toe. Zie in dit verband ook het advies van de gemeente van 20/8/2019. Tenslotte adviseert de GOVC dat iedere windturbine een minimum vermogen van 3 MW moet hebben. Het is niet zeker of dit een haalbare voorwaarde is, gezien ook de tiphoogte beperkt wordt.

Het advies van de GOVC vind je hieronder. De bijzondere voorwaarden zijn te vinden op pag. 54-57 van het advies. Bij het advies hoort ook een erratum. Dit wijzigt evenwel de inhoud van het advies niet.

Het advies van de GOVC kun je hieronder raadplegen, samen met alle andere uitgebrachte adviezen.

In bijlage vind je ook de het volledige finale besluit van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. De motivatie van de weigering vind je op pagina 27.

In bijlage vind je de volgende documenten:

  • De bekendmaking van het initiële openbaar onderzoek.
  • De presentatie van de initiële infovergadering.
  • Het collegeadvies MER. Dit is de inhoudelijke commentaar van het schepencollege op het milieu effectenrapport. Noteer dat dit enkel een technisch-inhoudelijk advies is over het MER en geen advies over de aanvraag voor omgevingsvergunning.
  • Het advies dat het schepencollege uitbracht op 30 juli. Dit advies kwam er om te vermijden dat, indien er binnen de decretaal vastgelegde termijn geen advies werd uitgebracht, het standpunt van de gemeente als impliciet gunstig werd beschouwd. De gemeente bracht een ongunstig advies uit en engageerde zich om nog een uitgebreider advies te bezorgen. Deze werkwijze was afgestemd met de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC).
  • Een uitgebreid advies dat het schepencollege formuleerde op 20/08/2019 en opstuurde naar het secretariaat van de GOVC, conform de afspraken die de GOVC met de gemeenten had gemaakt. Dit uitgebreid advies was het vervolg  van het advies van 30 juli en becommentarieerde de verschillende bezwaren.
  • De bekendmaking van het openbaar onderzoek - gewijzigd voorstel.
  • Het advies uitgebracht door de gemeente over de nieuwe aanvraag (08/11/2019).
  • Het advies van de GOVC naar de minister
  • Het erratum bij dit advies
  • Bekendmaking beslissing Departement Omgeving Vlaamse Overheid