Kerkom: Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg

Update 21/02/2022

Fase 3 van de wegenis en rioleringswerken Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg zal in maart van start gaan. De Kerkomsesteenweg zal tussen het kruispunt met de Kumtichsestraat/Malendriesstraat tot aan het kruispunt in Binkom afgesloten worden van 14/03/2022 tot 31/08/2022 voor de heraanleg van de riolering.

Het kruispunt in Kerkom blijft gedurende deze periode open voor doorgaand verkeer richting de Kumtichsestraat en Malendriesstraat. De Koppeleikenstraat zal enkel bereikbaar zijn via de Boskouterstraat. Dit zal ook een impact hebben op het busverkeer in Kerkom.

Bewoners worden nog door de aannemer op de hoogte gebracht en ontvangen een bewonersbrief. Je kan de bewonersbrief lezen op de website van Aquafin.

De gemeente Boutersem maakt van de gelegenheid gebruik om de weginfrastructuur opnieuw in te richten. Na de aanleg van de riolering zullen er ook nieuwe fietspaden worden aangelegd (met provinciale subsidies).

Meer informatie via: https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/21369-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg


Update 10/11/2021

De Kumtichsestraat in Kerkom zal deze namiddag woensdag 10 november terug opengesteld worden. Drukproeven wijzen uit dat het beton voldoende is uitgehard om er verkeer overeen te laten rijden.

De Koppeleikenstraat blijft voorlopig afgesloten voor doorgaand verkeer, plaatselijk verkeer is wel mogelijk. Er dienen nog werken uitgevoerd te worden door de nutsmaatschappijen en de toplaag van het wegdek wordt later aangelegd. Intussen worden ook de putdeksels van de nieuwe riolering op het niveau van het nieuwe wegdek gebracht. Totdat de toplaag is aangelegd zullen deze deksels enkele centimeters boven de rijweg uitsteken, matig daarom je snelheid.

Ook op de Kerkomsesteenweg (gedeelte vanaf de Kumtichsestraat tot de grens met Binkom) zijn de nutsmaatschappijen nog werkzaamheden aan het uitvoeren. Hier blijft beurtelings verkeer tijdens de werkuren van toepassing. Dit kan hinder veroorzaken.


Update 25/10/2021

Morgen 26/10/2021 is de heraanleg van de rijweg in asfalt voorzien. Ten laatste morgen in de late avond zal het kruispunt terug in dienst genomen kunnen worden voor de rijrichting Kerkomsesteenweg – Malendriesstraat en omgekeerd.

In de Kumtichsestraat is de riolering afgewerkt en worden de laatste woningen aangesloten op de nieuwe leidingen. De bedoeling is om op 27 en 29 oktober de rijweg aan te leggen in beton. Het nieuwe wegdek zal enkele weken moeten uitharden alvorens het opnieuw berijdbaar is.


Update 18/10/2021

De aannemer verdeelde onder de bewoners een brief met meer informatie over de heraanleg van de Koppeleikenstraat en de Kumtichsestraat. Die brief kan je terugvinden via 

Update 13/10/2021

Vanaf morgen heraanleg Koppeleikenstraat, Kumtichsestraat volgt later.

Lees het laatste nieuws via

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/21369-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg


Update 04/10/2021

Vanaf 06/10/2021 zal het kruispunt Kerkomsesteenweg - Kumtichsestraat / Malendriesstraat gedurende maximaal 20 kalenderdagen afgesloten zijn voor de heraanleg. Er is in die periode geen doorgaand verkeer mogelijk. Ten laatste op 26/10/2021 zal het kruispunt terug in dienst genomen kunnen worden voor de rijrichting Kerkomsesteenweg – Malendriesstraat en omgekeerd. De Malendriesstraat, Boskouterstraat, Koppeleikenstraat en zijstraten zijn enkel via Lubbeek bereikbaar. Het doorgaand verkeer van de Kerkomsesteenweg wordt omgeleid via Kumtich.


Update 20/09/2021

Lees het laatste nieuws via

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/21369-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg


Update 15/09/2021

De aanleg van de riolering in de Koppeleikenstraat is nagenoeg uitgevoerd, er kan gestart worden met de werken voor de heraanleg van het wegdek. Volgens de planning kan half november de eerste laag asfalt geplaatst worden (onderlaag).

In een volgende fase worden de rioleringswerken in de Kumtichsestraat op het gedeelte vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot ter hoogte van nr 24 aangevat. Deze werken starten op 20/09/2021 en duren tot midden november. Er zal tijdelijke doorgang voor plaatselijk verkeer in de Kumtichsestraat mogelijk zijn van vermoedelijk 05/10/2021 tot 26/10/2021. Eind oktober is de heraanleg van de rijweg in beton voorzien.

Vanaf 06/10/2021 zal ook het kruispunt Kerkomsesteenweg - Kumtichsestraat / Malendriesstraat gedurende maximaal 20 kalenderdagen afgesloten zijn voor de heraanleg. Ten laatste op 26/10/2021 zal het kruispunt terug in dienst genomen kunnen worden voor de rijrichting Kerkomsesteenweg – Malendriesstraat en omgekeerd.

Langs de Kerkomsesteenweg op het gedeelte vanaf het kruispunt met de Kumtichsestraat/Malendriesstraat tot de grens met Binkom zullen er vanaf 26/10/2021 voorbereidende werken uitgevoerd worden in opdracht van de nutsmaatschappijen. Gedurende een 3 tal weken zal er vanaf dan ernstige hinder zijn voor het doorgaande verkeer (plaatselijk verkeerslichten met alternerend verkeer). Het is dus aangewezen om deze omgeving zoveel mogelijk te vermijden.

De werkzaamheden in opdracht van de afdeling Wegen en verkeer voor het plaatsen van verkeersverlichting Boutersemstraat met de Tiensesteenweg (Binkom) zijn nagenoeg achter de rug – dit kruispunt wordt midden volgende week (week van 20/09) opnieuw opengesteld voor alle verkeer.


Update 13/07/2021

Na het bouwverlof (vanaf de eerste week augustus) starten de wegenis en rioleringswerken Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg in de deelgemeente Kerkom.

Waar?

De werken situeren zich op de Kerkomsesteenweg (gedeelte tussen het kruispunt Malendriesstraat/Kumtichsestraat en de grens met Binkom), op de Koppeleikenstraat (vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot halfweg de straat t.h.v. woning nr. 24) en een klein stukje van de Kumtichsestraat (vanaf het kruispunt van de Kerkomsesteenweg)

Waarom?

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 300 inwoners uit Kerkom dat nu nog rechtstreeks in de Eksterbeemdenbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren slaan Aquafin en Fluvius de handen in elkaar om een nieuw gescheiden rioleringsstelsel te bouwen. Het regenwater zal via buffergrachten naar de Eksterbeemdenbeek vloeien. Het vuilwater zal opgevangen worden in een nieuw pompstation naast de beek en dat zal het water richting de Kumtichsestraat verpompen. Vanaf daar loopt het richting de zuiveringsinstallatie van Vissenaken.De werken zijn hoofzakelijk in opdracht van Aquafin maar er wordt ook een klein stukje riolering aangelegd in opdracht van Fluvius.

De gemeente Boutersem maakt van de gelegenheid gebruik om de weginfrastructuur opnieuw in te richten. Er komen in de Kerkomsesteenweg nieuwe fietspaden en een middeneiland om het doorgaand verkeer af te remmen. Ook de bushaltes worden verhoogd.

Ook gaan er werken aan de nutleidingen uitgevoerd worden. Het deels nog aanwezige bovengronds net wordt ondergronds gebracht en andere ondergrondse nutleidingen worden waar nodig vervangen. Zo gaat de watergroep investeren in het volledig vervangen van de nog aanwezige leidingen in vezelcement.

En niet te vergeten wordt er zoals steeds bij dergelijke projecten rekening gehouden met de voorkoming van wateroverlastproblemen. Daarvoor worden er zowel langs de Koppeleikenstraat als langs de Kerkomsesteenweg brede buffergrachten voorzien. Het water zal bij hevige regenval kunnen gebufferd worden om zoveel mogelijk te laten infiltreren en gecontroleerd te laten afvoeren.

De werken gaan zoveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd worden, maar de desbetreffende wegen zullen tijdelijke onderbroken moeten worden. Ook het kruispunt Kerkomsesteenweg met de Malendriesstraat zal moeten afgesloten worden hetgeen voor de bewoners van Kerkom grote omleidingen zullen teweegbrengen.

Wat gebeurt eerst?

Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (bv. De Watergroep, Fluvius, Telenet, Proximus, …) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze aanpassingswerken starten, voorlopig enkel in de Koppeleikenstraat, vanaf 9 augustus 2021.

Wanneer starten de rioleringswerken?

Vanaf maandag 16 augustus 2021 start de aannemer van de rioleringswerken. Hij werkt in verschillende fasen. De timing per fase ziet er zo uit:

Fase Plaats – omgeving werken Start Vermoedelijke duur
1 Koppeleikenstraat 16/8/2021 eind oktober 2021
2 Kumtichsestraat 2e helft september 2021 eind oktober 2021
3 Kerkomsesteenweg begin oktober 2021 juli 2022


Opgelet:

Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

De werkzaamheden starten in de Koppeleikenstraat die vanaf begin augustus tot begin oktober afgesloten wordt.

Vanaf begin oktober tot minimum half oktober moet het kruispunt Kerkomsesteenweg met de Malendriensstraat/Kumtichstraat afgesloten worden voor de heraanleg.

Aansluitend starten dan de werken op de Kerkomstesteenweg en zal deze onderbroken worden tot de grens met Binkom (Lubbeek).

Hinder en bereikbaarheid

Voor de omwonenden zal er steeds naar gestreefd worden om de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Het doorgaand verkeer zal afhankelijk van de fase waaraan gewerkt wordt omgeleid worden. De grootste verkeerhinder zal zich voordoen vanaf half oktober 2021 tot begin april 2022.

Digitaal infomoment over deze werken vindt plaats op dinsdag 10 augustus 2021 om 19u30.

Meer informatie over het infomoment en mogelijkheid tot inschrijven
vind je via: https://www.boutersem.be/activiteitendetail/913/digitale-infoavond-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg


Bekijk de video over het verloop van de werken:

Aquafin, gemeente Boutersem en Fluvius slaan de handen in elkaar om de Kerkomsesteenweg veiliger en aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In de presentatie via onderstaande link zie je hoe de werken zullen aanpakken worden.

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/21369-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg/video-rioleringswerken-boutersem


Heb je een vraag? Contacteer ons via:

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/21369-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg/contact25/01/2021

De wegenis- en rioleringswerken 'Project Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg' in opdracht van Aquafin en in samenwerking met Fluvius en de gemeente Boutersem gaan dit voorjaar van 2021 van start.

Verschillende aannemers hebben hiervoor ingeschreven en eerdaags zullen de werken worden toegewezen aan een aannemer zodat er concrete afspraken kunnen gemaakt worden voor de planning en de fasering van de werken.

In opdracht van Aquafin zal er:

  • een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden vanaf halfweg de Koppeleikenstraat tot het kruispunt met de Kerkomsesteenweg,
  • een nieuwe riolering aangelegd worden in de Kerkomsesteenweg vanaf ongeveer het kruispunt met de Koppeleikenstraat tot en met het kuispunt met de Malendriesstraat om dan in de Kumtichsestraat aan te sluiten op het bestaande rioleringsstelsel.

Op die manier wordt het afvalwater uiteindelijk via de collector langs de Velpe afgevoerd naar het zuiveringsstation van Vissenaken (gelegen langs de Streekstraat op de grens met Attenrode-Wever).

Hiervoor zal er ook een pompstation gebouwd worden langs de Kerkomsesteenweg ter hoogte van de Eksterbeemdenbeek.

Gelijktijdig met deze werken laat Fluvius riolering aanleggen in de Kerkomsesteenweg tot op de grens met Binkom om later het nog het te vernieuwen rioleringsstelsel op grondgebied Lubbeek (Binkom) aan te sluiten.

In opdracht van de gemeente worden er fietspaden aangelegd vanaf het kruispunt met de Malendriesstraat tot de grens met Binkom en wordt er bijkomend geïnvesteerd om het wegdek te laten vernieuwen over het volledige traject van de werken.


adaptive-image_480-300-255_720-300-255_size_19718.png

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u