Kerkomsesteenweg - Malendriesstraat: Project 'Collector Molendries'

Via onderstaande link kan je de status van de werken van het project 'Collector Molendries' opvolgen:

https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/21021-collector-molendries

Dit project omvat de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in een deel van de Malendriesstraat, een deel van de Kerkstraat en een deel van de Kerkomsesteenweg.

Verder worden 2 bufferbekkens, 1 bergbezinkingsbekken en 1 pompstation gebouwd. Vanuit dit pompstation vertrekt het vuile water met een persleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Roosbeek. Daar wordt water het na zuivering in de nabijgelegen waterloop geloosd.


05/03/2021

Bewonersbrief n.a.v. werken (in bijlage)

Maandag 08/03/2021 straten de voorbereidende werken in de (Kleine) Malendriesstraat en vervolgens in de Kerkstraat.

Deze werken hebben enkel inpakt op de plaatselijke bewoners.


22/01/2021

De werkzaamheden langs de Kerkomsesteenweg en de Malendriesstraat in het kader van het Project Molendries zijn nagenoeg afgerond.

De verkeersborden worden eind januari geplaatst en van zodra de weersomstandigheden het toelaten zullen in het voorjaar de wegmarkeringen en de fietssuggestiestroken aangebracht worden.

Zoals reeds aangekondigd werd, als bijkomende opdracht in dit project, het zijstraatje Malendriesstraat en het gedeelte van de Kerksstraat, vanaf het kruispunt met de Malendriesstraat tot einde bebouwing, opgenomen.

Voorafgaandelijk aan deze wegenis- en rioleringswerken zal de waterleiding nog vernieuwd worden en zal het nog aanwezige bovengronds elektriciteitsnet ondergronds gebracht worden.

Door de aanwezigheid van een hoogspanningscabine in het zijstraatje Malendriesstraat zal zeer voorzichtig gewerkt moeten worden. Voor een korte periode zal de hoogspanningscabine buitendienst moeten gesteld worden en zal een noodgenerator geplaatst worden voor de stroomvoorziening.

Volgens de huidige planning zal eind februari de werf door de aannemer wegenwerken DCA bouwrijp gemaakt worden zodat begin maart de aannemer nutleidingen EBN begin maart vol van start kan gaan met de aanleg van nieuw elektriciteits- en waterleidingsnet. Ook de Telenetkabel wordt vervangen.  Het ‘bouwrijp’ maken van de werf betekent dat het bestaande wegdek van de zijstraatjes volledig wordt uitgebroken en tijdelijk voorzien wordt van steenslag. In het zijstraatje van de Malendriesstraat dient er een tijdelijke rioolbuis aangelegd te worden omdat de bestaande riolering uitgebroken dient te worden om ruimte te maken voor de aanleg van de nieuwe waterleiding.

De werkzaamheden zullen vermoedelijk nog een drietal maanden in beslag nemen en kunnen hopelijk tegen midden juni afgerond worden. De plaatselijke bewoners zullen zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de exacte planning en verdere verloop van de werkzaamheden.  De tijdelijke werfzone langs de Kerkomsesteenweg achter het recent aangelegde wachtbekken zal in gebruik blijven tot na de uitvoering van deze werken.


15/10/2020

Afsluiting van de Malendriesstraat en de Kerkomsesteenweg vanaf 26 oktober t.e.m. 13 november voor alle verkeer

Op 26 oktober wordt er gestart met een volgende fase in de werken. Deze omvatten het aanbrengen van alle toplagen en de renovaties.

Hiervoor worden de Malendriesstraat en de Kerkomsesteenweg afgesloten voor alle verkeer.

Er wordt een omleiding ingesteld zoals aangegeven in bijgevoegd plannetje 'Signalisatieplan Malendriesstraat'

Omwonenden krijgen hiervan ook nog een mailing in de bus. Je vindt de brief in bijlage onderaan deze pagina: '2020-10-19 - Toplagen asfalt + update'


01/09/2020

De bewonersbrief wordt vandaag gebust door de aannemer.


13/08/2020

De bewonersbrief in bijlage wordt vandaag gebust door de aannemer.


22/06/2020

Het kruispunt van de Boskouterstraat met de Malendriesstraat zal wegens rioleringswerken afgesloten worden voor alle verkeer. Dit vanaf woensdag 24 juni tot en met vrijdag 10 juli.


10/06/2020

De bewonersbrief in bijlage wordt vandaag gebust door de aannemer.

Deze brief brengt de bewoners rond de werf op de hoogte van de werkzaamheden die binnenkort zullen uitgevoerd worden. Gelieve er rekening mee te houden dat de aangehaalde data in deze brief informatief zijn en nog kunnen wijzigen, onder andere door de weersomstandigheden (regen, stormen, …).


05/04/2020

De bewonersbrief in bijlage werd vrijdag 27/3 in de namiddag gepost over de volledige werf (Kerkomsesteenweg, Kerkstraat, Malendriesstraat en doodlopende zijstraten).

De brief geeft de planning van de verdere werken van fase 1 t.e.m. fase 4.

In de week van 6 april wordt de Kerkomsesteenweg weer opengesteld.

Let wel: de Kerkomsesteenweg blijft ter hoogte van de uitgevoerde werken een werfzone met een snelheidsbeperking van 30 km/u, tot het einde van de werken (eind 2020) wanneer de definitieve asfaltlaag zal worden aangebracht.


12/03/2020

De Kerkomsesteenweg zal dit weekend NIET opengesteld worden voor doorgaand verkeer. Volgens de huidige planning zal dit pas eind maart gebeuren.

Let wel: de Kerkomsesteenweg blijft daarna ter hoogte van de uitgevoerde werken een werfzone met een snelheidsbeperking van 30 km/u, tot het einde van de werken (eind 2020) wanneer de definitieve asfaltlaag zal worden aangebracht.

In bijlage de bewonersbrief.


09/03/2020

Volgens de huidige planning van de werken wordt op 11 maart de Kerkomsesteenweg geasfalteerd (onderlaag). Tegen het weekend zal de Kerkomsesteenweg waarschijnlijk terug opengesteld kunnen worden. We houden je op de hoogte.


24/02/2020

De bewonersbrief in bijlage "2020-02-21 - Uitbreiding gemeente" werd door de aannemer gebust bij alle woningen op de Kerkomsesteenweg tussen de Kerkstraat en de Malendriesstraat.

Het betreft de vernieuwing van het wegdek.


10/02/2020

De bewonersbrief in bijlage "2020-02-07 - Update werken" werd door de aannemer gebust over de volledige werf (fase 1 t.e.m. 4)


27/01/2020

Betreffende De Lijn:
Op 24.12 werd er vergunning afgeleverd aan aannemer DCA om de Malendriesstraat met ingang van 20.01.2020 af te sluiten. De omleidingsborden zijn vorige week reeds geplaatst maar vanaf vandaag is men effectief gestart met de werken.
Deze vergunning werd toen tevens aan De Lijn bezorgd. Uit een telefonisch onderhoud blijkt nu dat zij pas vanaf 1 februari een omleiding voorzien hadden met tijdelijke halte op het kruispunt Malendriesstraat -Boskouterstraat.
De aanpassing is intussen rechtgezet en aangegeven op hun website – de bussen van De Lijn gaan de vooropgestelde omleiding volgen tot eind dit jaar (deze datum kan nog aangepast worden – afhankelijk van de vordering van de werken).

Betreffende de bewonersbrieven:
De bewonersbrieven die verspreid worden door de aannemer zijn gericht naar de bewoners van de werf zelf – omwonenden van Kerkom en omstreken kunnen de werkzaamheden opvolgen via de berichtgeving op de website.

Betreffende De Watergroep:
Langs de Malendriesstraat heeft de Watergroep het nieuwe net aangelegd tussen de Kerkstraat en de Boskouterstraat. Komende donderdag en vrijdag is het mogelijk dat de waterleiding voor een korte periode zal afgesloten worden. Al de woningen, ook buiten de werf, die hiervan mogelijk hinder zullen van ondervinden, worden hier per brief van op de hoogte gebracht.


20/01/2020

Bewonersbrief: zie bijlage (bedeling via brievenbus aan betrokken inwoners)

OPGELET: hinder aan de Boerenzaal - moeilijke bereikbaarheid (met wagen) van eind januari tot eind februari - leveranciers die tijdens de werkuren de Boerenzaal moeten bereiken, nemen best contact op met de Werfleider Ben Goemaere (contactgegevens via de Technische dienst)


14/11/2019

Bewonersbrief: zie bijlage (bedeling via brievenbus aan betrokken inwoners)


30/10/2019

Update van de werken Fase 1 

Volledige onderbreking van de Kerkomsesteenweg vanaf 18 november 2019

UPDATE

Momenteel zijn er al voorbereidende werken aan de gang langs de Kerkomsesteenweg – het betreft hoofdzakelijk de vernieuwing van de waterleiding voorafgaandelijk aan de rioleringswerken. 

In synergie worden er nog kleinere werken uitgevoerd in opdracht van Telenet, Proximus en Fluvius (elektriciteit).

Aannemer EBN-Tech bvba werkt in opdracht van De Watergroep voor de aanleg van de leidingen. Nadien zal De watergroep in eigen beheer de huisaansluitingen overkoppelen van de oude naar de nieuwe leiding.

Intussen is DCA nv - de aannemer voor de wegenis en rioleringswerken - voorbereidende werken aan het uitvoeren op de locatie waar later een overstort en pompstation wordt gebouwd.

Bij voorafgaandelijke archeologische peiling is vastgesteld dat deze locatie grondiger dient onderzocht te worden en intussen heeft men ook effectief waardevol materiaal gevonden.

AFSLUITING KERKOMSESTEENWEG VANAF 18 NOVEMBER 2019 TOT MAART 2020 

Voor de aanvang van de rioleringswerken op de Kerkomsesteenweg zelf (het gedeelte vanaf einde bebouwde kom richting Butsel tot en met het kruispunt met de Kerkstraat) wordt de straat volledig onderbroken. Er wordt een omleiding ingesteld via Breisem met ingang van 18.11.2019.

Er wordt voorsignalisatie geplaatst ter hoogte van:

  • het kruispunt Kerkomsesteenweg/Leuvensesteenweg (in Boutersem)
  • het kruispunt Boutersemstraat/Tiensesteenweg (in Binkom)

om het doorgaand verkeer zoveel mogelijk via de gewestwegen om te leiden.

De Kerkomsesteenweg zal vermoedelijk tot maart 2020 onderbroken blijven.

WERKEN MALENDRIESSTRAAT 

Dit najaar zullen ook nog voorbereidende werken uitgevoerd worden in opdracht van de nutsmaatschappijen langs de Malendriesstraat op het gedeelte tussen het kruispunt met de Kerkstraat (vanaf de Boerenzaal) tot en met het kruispunt met de Boskouterstraat. Voor deze werken wordt het voetpad al opgebroken en zal nadien tijdelijk hersteld worden met steenslag tot de start van de uiteindelijke rioleringswerken voorjaar 2020.

Langs de Malendriesstraat zal het verkeer nog toegelaten worden maar ter hoogte van de werkzone zullen verkeerslichten geplaatst worden om het verkeer over één rijstrook te leiden.

Dit zal enige verkeershinder tot gevolg hebben en het is bijgevolg aangewezen om zo mogelijk uw reisroute aan te passen indien het niet gaat om plaatselijk verkeer.  

PLANNETJE TER VERDUIDELIJKING

Bijgaand plannetje 'fase 1' geeft een overzicht.

PS. Bewoners van de Kerkstraat in Kerkom (deel tussen Kerkomsesteenweg en Kumtichsestraat), kunnen via de Kumtichsestraat naar de Kerkstraat.

PS. De huidige werken aan de voetpaden in de Kerkomstraat zouden volgens planning begin november moeten gedaan zijn. Check hiervoor www.tienen.be


Infoavond

Aquafin start dit najaar de wegenis- en rioleringswerken in Kerkom.

Er is een infoavond gepland:

woensdag 2 oktober 2019

om 19 u, in de Boerenzaal, Malendriesstraat 51, Kerkom

De bewoners langs de werken kregen hiervoor een persoonlijke uitnodiging van Aquafin.


In bijlage vind je het tracé van de werken:

Langs de aangeduide delen in de Malendriesstraat en de Kerkomsesteenweg wordt gescheiden riolering aangelegd, het wegdek vernieuwd en fiets en voetpaden aangelegd. Langs de Malendriesstraat komen er deels fietssuggestiestroken waar er geen ruimte is voor fietspaden.

Door de velden tussen de Kerkomsesteenweg en het zuiveringsstation wordt een persleiding aangelegd. In de Kerkstraat wordt enkel de riolering aangelegd.


De Lijn

De bussen van De Lijn moeten vaak een omleiding volgen door wegenwerken of evenementen.

Surf naar www.delijn.be en geef rechts bovenaan je halte in: je krijgt info over eventuele wijzigingen.

Wil jij hier graag op voorhand van op de hoogte zijn? Schrijf je in op de nieuwsbrieven van De Lijn.

Hoe schrijf je je in?

  • Surf naar www.delijn.be en meld je aan
  • Selecteer de bus- of tramlijnen waarover je info wilt ontvangen
  • Klik op 'ontvang e-mailmeldingen'

Bekijk de korte instructiefilm op www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief


Meer info

Op de hoogte blijven van wegenwerken via SMS?

Vul dan het online formulier in via

www.boutersem.be > Bestuur & beleid > Informatie en communicatie > SMS ontvangen

Overzicht projecten in studie- en uitvoeringsfase

Een overzicht van relevante lopende projecten in studiefase en/of uitvoeringsfase is te raadplegen op de website via www.boutersem.be > wonen > wegen en groen > projecten in voorbereiding, studie- en uitvoeringsfase

Nieuwsberichten op de website

www.boutersem.be/nieuwsoverzicht

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Vandaag gesloten