Openbare onderzoeken

Projectnummer 2022042185 - Udo Dreher – bouwen van een tuinhuis – Torenhofstraat 42A – openbaar onderzoek van 28/04/2022 tot en met 27/05/2022

Projectnummer 2021033587 - Autobussen P. Van Mullem - uitbreiden van bestaande milieuvergunning met opslag van gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen - Leuvensesteenweg 261 - openbaar onderzoek van 18/05/2022 tot en met 16/06/2022

Projectnummer 2021146826 - BVBA Foqué Jan - creëren van 2 nieuwe bouwkavels voor halfopen bebouwing, 1 bouwkavel voor gesloten bebouwing, 1 bouwkavel voor open bebouwing, aanleggen van wegenis, vellen van hoogstammige bomen - Klaproos zn - openbaar onderzoek van 19/05/2022 tot en met 17/06/2022

Projectnummer 2022036164 - Pascal De Roo - aanleggen van een jacuzzi - Doornstraat 9 - openbaar onderzoek van 19/05/2022 tot en met 17/06/2022

Projectnummer 2022036247 - Pascal De Roo - bouwen van een tuinhuis - Doornstraat 9 - openbaar onderzoek van 19/05/2022/ tot en met 17/06/2022

Projectnummer 2021181038 - GEOTEC - creëren van 56 loten, slopen van constructies, kappen van bomen en aanleggen van ontsluitingsweg - Nieuwstraat 123 - bijkomend openbaar onderzoek van 19/05/2022 tot en met 17/06/2022 - het college van burgemeester en schepenen stemde op datum van 10 mei 2022 in dat de aanvrager een gewijzigde projectaanvraag kan indienen middels van een administratieve lus - reeds ingediende bezwaarschriften blijven geldig

Projectnummer 2022027448 - Van Esch - bouwen van een nieuwe landbouwloods - Domstraat 39 - openbaar onderzoek van 19/05/2022 tot en met 17/06/2022

Inspraakperiodes over projecten in uw buurt op een rijtje

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER

Openbaar onderzoek van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

 • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
 • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
 • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
 • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
 • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.

U kunt het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas.

Daar vindt u ook meer informatie over het openbaar onderzoek. Als u geen computer of internet hebt, kunt u gebruikmaken van een openbare computer via uw gemeentebestuur. U kunt deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. U maakt hiervoor een afspraak via het nummer 02/553.75.86 of u stuurt een mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kunt u uw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

 • Via e-mail
  • o Vermeld minstens uw naam en adres.
  • o Als u in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
  • o Mail uw opmerking of bezwaar naar omgeving@boutersem.be
 • Per brief
  • o Vermeld minstens uw naam en adres.
  • o Verstuur uw brief naar volgend adres:
   College van burgemeester en schepenen
   Dienst omgeving, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem

Omgeving

tel.
016 72 10 50
e-mail
omgeving@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u