Privacyverklaring

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Gemeente Boutersem
Neervelpsestraat 11
3370 Boutersem
016 72 10 60
privacy@boutersem.be

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

security@vera.be

Verwerking van persoonsgegevens

De gemeente Boutersem verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens.

De gegevens die de gemeente Boutersem verwerkt zijn vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Soms zijn ze afkomstig van de overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal). 

Grondslag

De gemeente Boutersem zal uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme grondslag voor is (bv. vervulling van de wettelijke taken). Indien er geen andere legitieme grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zal de gemeente steeds uw toestemming vragen.

Een dergelijke toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden.

Hiervoor kan u contact opnemen met privacy@boutersem.be – 016 72 10 60. 

Doorgifte aan derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie. 

In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:

  • Bij door ons ingeschakelde leveranciers:

Het kan zijn dat we een externe partner inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties hebben we met die derde(n) afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Er wordt op toegezien dat uw gegevens de EU niet verlaten.

  • Op grond van wettelijke verplichtingen:

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

  • In het kader van samenwerkingen met andere takken van de overheid (zoals gemeenschappen, gewesten, OCMW’s, intercommunales, …):

Deze samenwerkingen worden steeds geregeld in samenwerkingsakkoorden, kaderovereenkomsten of protocolakkoorden en gebeuren steeds in het kader van de correcte implementatie van de door de gemeente te leveren diensten en met respect voor de geldende regelgeving inzake Privacy. 

Bewaartermijn gegevens

De gemeente Boutersem bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. 

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. 

Uw rechten

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door gemeente Boutersem of als u deze wenst in te zien, kunt u contact opnemen met privacy@boutersem.be – 016 72 10 60. Via dezelfde weg kan u ook steeds vragen om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. U kan ons ook vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.

Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op uw eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen. 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Dergelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen. 

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

  • Functionele cookies
    De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die je voorkeur onthouden (bv. taalvoorkeur), of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.
  • Sociale media cookies
    Deze cookies worden gebruikt om de integratie van sociale media op de website mogelijk te maken. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken. Deze buttons laten deze sociale media-partijen toe een website-overschrijdende cookie te plaatsen (tracking cookie). Raadpleeg de cookieverklaringen van de sociale media-partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over deze sociale media cookies.

U kunt cookies controleren of uitschakelen. Het is mogelijk om cookies van uw computer te verwijderen, en de meeste browsers kunt u ook zo instellen dat ze geen cookies plaatsen:

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (Gemeente Boutersem, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem - privacy@boutersem.be - 016 72 10 60)
U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan leest u wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de Gemeente Boutersem gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 14 februari 2019