Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken lopende omgevingsvergunning

Overzicht

 • Projectnummer 2021113235 - André Moureau - Het verbouwen van voormalig handelspand (bakkerij + opslagruimte) tot twee woningen met gedeeltelijk behoud van de bestaande opslagruimte - openbaar onderzoek van 21 september 2023 tot en met 20 oktober 2023.
 • Projectnummer 2022076704 - Vlaamse Entiteit Wegen Vlaams-Brabant - uitbreiden en aanpassen van snelwegparking E40 Boutersem - openbaar onderzoek van 05 oktober 2023 tot en met 03 november 2023.
 • Projectnummer 2023108785 - Vervloesem-Brion - Koppeleikenstraat 20 - totaal renoveren van oude boerderij naar ééngezinswoning met functiewijziging naar B&B en therapieruimte - openbaar onderzoek van 05 oktober 2023 tot en met 03 november 2023.
 • Projectnummer 2023119298 - William Scheepmans - Bosduifweg 3 - creëren van 1 lot voor halfopen bebouwing - openbaar onderzoek van 05 oktober 2023 tot en met 03 november 2023.
 • Projectnummer 2023124710 - Daan Kerkhove - Kerkomsesteenweg 7 - plaatsen van fietsenstalling - opnbaar onderzoek van 12 oktober 2023 tot en met 10 november 2023.

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Openbaar onderzoek leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte

Het gemeentebestuur deelt mee dat, overeenkomstig artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het Decreet van 19 april 1995 (en wijzigingen) houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, een uittreksel van de inventaris van de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen tot vrijdag 29 september 2023 ter inzage ligt van het publiek.

Iedere derde kan binnen dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de inventaris geregistreerde onroerende goederen, d.i. ten laatste op vrijdag 13 oktober 2023, via een aangetekend schrijven een bezwaarschrift indienen bij
De Vlaamse regering
DEPARTEMENT OMGEVING – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albertlaan II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

De lijst kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur, bij de dienst Omgeving.

Andere openbare onderzoeken

Een aantal beleidsplannen en plannen in verband met ruimtelijke ordening worden aan een openbaar onderzoek onderworpen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze te raadplegen in het gemeentehuis, via een bepaalde website of op andere plaatsen.

 • Publieke consultatie wijziging VLAREM II en project-MER-besluit: omlopen voor motorvoertuigen en vaartuigen - Er loopt vanaf 24/07/2023 tem 22/09/2023 een publieke consultatie over het ontwerp van besluit tot wijziging van titel II van het VLAREM en het project-MER-besluit wat betreft de omlopen voor motorvoertuigen en vaartuigen.

  Dit ontwerpbesluit bevat samengevat volgende wijzigingen:
  • Een wijziging van titel II van het Vlarem en het project-MER-besluit (2004) naar aanleiding van de door de Raad van State bij arrest van 8 februari 2021 (nr. 249.746) vastgestelde onwettigheid van artikel 5.32.10.1, §3 Vlarem II. De mogelijkheid wordt voorzien om middels de opmaak van een project-MER specifieke geluidsnormen vast te stellen voor individuele projecten. 
  • Een aanpassing van de project-MER-bijlagen opdat er een algemene MER-plicht komt voor permanente omlopen.

   De publieke consultatie is te raadplegen via volgende link: IBO (vlaanderen.be)

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
   
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.
Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

 

Contact

Omgeving
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 50
omgeving@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten