Openbaarheid

De gemeente Boutersem moet haar inwoners duidelijk en voldoende informeren over het gevoerde beleid, de regelgeving en de dienstverlening. Dit heet actieve openbaarheid. De burger zelf heeft ook het recht om bestuursdocumenten in te kijken, uitleg te krijgen of er een kopie van te ontvangen. Dit is passieve openbaarheid. 

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn uitzonderingen. Zo zal een aanvraag afgewezen worden als er bijvoorbeeld sprake is van het schenden van een geheimhoudingsverplichting, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (tenzij de betrokkene akkoord gaat). Daarnaast kan de overheid een aanvraag afwijzen als blijkt dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen bijvoorbeeld de bescherming van de openbare orde en veiligheid, een economische, financieel of commercieel belang van de overheid. Als de overheid weigert om inzage te geven, moet zij dit motiveren. 

Alle informatie over openbaarheid van bestuur vind je op de website van de Vlaamse overheid via www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur