naar inhoud

Windpark E40 - standpunt schepencollege

03 maart ’22 (do)
Lees hier het standpunt van het schepencollege van Boutersem over de aanvraag van de bouw van het Windpark E40 Boutersem-Tienen.


Persmededeling:

Voorwaardelijk gunstig advies Boutersem voor windturbineaanvraag Storm

Het schepencollege van Boutersem geeft een voorwaardelijk gunstig advies op de aanvraag van Storm voor het plaatsen van 6 windturbines langs de E 40, waarvan 1 op grondgebied Boutersem. 

De bijkomende voorwaarden zijn hieronder opgesomd.  Ze hebben onder meer betrekking op bijkomende geluidsbeperkende maatregelen; waarborgen naar handhaving en monitoring en biodiversiteit.  Voor dit laatste vraagt de gemeente met name dat de vergunningverlenende overheid verifieert of de voorziene akkercompensatie niet te dicht bij de bebouwde kom gelegen is en of de simulaties die in het oorspronkelijke Milieueffectenrapport werden gemaakt over aanvaringsrisico tussen vogels, vleermuizen en windturbines nog steeds actueel zijn.

Vier van de leden van het schepencollege steunden dit advies: burgemeester Chris Vervliet (CD&V), Tinne Alaerts (CD&V), Bart Dusart (CD&V) en Janina Vandebroeck (Open VLD).  Schepen Maarten Devroye (N-VA) stemde tegen.

De uiteindelijke beslissing zal worden genomen door Vlaams minister Zuhal Demir  (N-VA). 

De voorgestelde voorwaarden zijn:

1. De project m.e.r. dat opgemaakt is bij de initiële aanvraag geeft aan dat de kans op sterfte van vogels door aanvaring in de cluster waarin WIN04 gelegen (B noord) is zeer laag is (Project m.e.r. pag. 117). Het risico op sterfte door aanvaring voor één welbepaalde vleermuissoort (gewone dwergvleermuis) wordt als matig aanzien (Project m.e.r. p.117). Er wordt evenwel gewezen op matige habitatverstoring door broedvogels (matig negatief effect voor broedvogels in de cluster B noord pag. 125) waaraan de noodzaak tot compensatie gekoppeld wordt.
Een aantal bezwaren stelt:

    • dat dit gebaseerd is op verouderde gegevens en
    • dat de voorgestelde akkercompensatie te kort gelegen is bij de bebouwde kom.

De bezwaren met betrekking op onjuiste en voorbijgestreefde data die gehanteerd zijn in het m.e.r. kunnen door de gemeente noch bevestigd, noch weerlegd worden. De bezwaarschriften argumenteren dat een aantal gehanteerde data door de verlopen jaren verouderd zijn en dat de toestand gewijzigd is. De impact van deze  gewijzigde toestand moet aangetoond worden.

De bezwaren met betrekking op het vermijdingsgedrag door soorten kunnen door de gemeente noch bevestigd, noch weerlegd worden.

De bezwaren met betrekking op de compensatie akkervogels kunnen door de gemeente noch bevestigd, noch weerlegd worden. Onderzoek moet aantonen of de maatregel doeltreffend is om het verlies van broedgebied voor de beoogde akkervogels te compenseren.

De bezwaren met betrekking op de vleermuizen en in het bijzonder of de Eurobats richtlijn gerespecteerd wordt kunnen door de gemeente noch bevestigd, noch weerlegd worden.

De gemeente vraagt dat de vergunningverlenende overheid over bovenvermelde een deskundig oordeel vormt.

2. Er moet gegarandeerd worden dat de windturbines daadwerkelijk stilgelegd worden wanneer dit vereist is conform de Vlarem voorschriften.

3. Er moeten garanties opgelegd worden dat de windturbines gesloopt worden wanneer deze uit dienst genomen worden.

4. Het opleggen van een gedetailleerde en openbare raadpleegbare monitoring met betrekking op de impact op mens en milieu (slachtoffers fauna, stilleggen windmolen, productie…) moet opgelegd worden.

5. De afgegraven bodem moet afgevoerd worden

6. Het rooien van bomen en heesters moet gecompenseerd worden op het grondgebied van de betrokken gemeente.

7. In het lokalisatieplan worden geluidmitigerende maatregelen vooropgesteld die strikt genomen verder gaan dan de normen in de Vlarem regelgeving. Er kan immers vermoed worden dat het omgevingsgeluid hier dominant is boven het geluid dat door de turbines gegenereerd wordt. De gemeente stelt voor dat de in het lokalisatieplan als intentie uitgedrukte maatregelen als bindende voorwaarden worden opgelegd.

  

Nieuwsoverzicht