naar inhoud

Update - Plannen voor Smidstraat in 2021

09 juli ’21 (vr)
Op de gemeenteraad van december 2020 is de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer. In deze samenwerkingsovereenkomst worden de stabiliteit en de trillingen van de Smidstraat aangepakt. Het gaat hier om een renovatie van de weg.

UPDATE 09/07/2021

Afgelopen week werd de Neervelpsestraat volledig afgesloten. Dit was nodig om het gieten van de boordstenen vlot en veilig te laten verlopen. Tijdens de voorbereiding werden de werken geregeld verstoord door automobilisten. Dit resulteerde helaas ook in beschadiging aan de pas uitgevoerde werken.    

Binnenkort start het bouwverlof.  Gezien de staat van de weg, de nog geplande werken zoals het vervangen van betonplaten die moeten uitdrogen en de noodzaak om overlast voor omwonenden te vermijden bij doorgaand verkeer over een half-afgewerkt wegdek,  blijft het op dit ogenblik onverantwoord de weg open te stellen. De huidige werfzone blijft afgesloten voor doorgaand verkeer, maar is toegankelijk voor bewoners. De huidige omleidingen blijven bijgevolg van kracht. Handelaars zijn ook nog steeds bereikbaar. De bewoners en bezoekers van handelaars kunnen ter plaatse geraken via de Kerkweg en de bestaande omleidingen. De doorgang vanuit het op -en afritten complex zal versperd blijven.

Plaatselijk verkeer kan na de werkuren en in het bouwverlof tot aan de deur, maar dit is steeds op eigen risico en met aangepaste snelheid. Er zullen politie controles uitgevoerd worden.

UPDATE 14/03/2021

Ter rechtzetting van de eerdere communicatie door de aannemer die komende week werken gaat uitvoeren in de Smidstraat en een stukje van de Neervelpsestraat:

Vanaf aanstaande maandag 15/03/2021 starten de werken voor het ondergronds brengen van het nog aanwezige bovengronds net (elektriciteitnet – telenet en kabels voor de openbare verlichting).

Hiervoor worden sleuven gegraven in de bermen en in het voetpad. Nadien worden de sleuven opnieuw aangevuld met zand en worden - waar nu reeds verharding aanwezig is - de voetpaden voorlopig hersteld met mager beton in afwachting tot de aanleg van de voetpaden.

In de Smidstraat wordt er hoofdzakelijk gewerkt aan de zijde van de even huisnummers.

De Smidstraat wordt wel afgesloten voor het doorgaand verkeer en omgeleid via de Kerkweg/ Stationstraat. Bewoners kunnen tot aan de woning maar parkeren hun wagen best buiten de werkzone om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Langs de Neervelpsestraat (het gedeelte tussen de versmalling komende van Neervelp) en de aansluiting met de Kerkweg zal er aan beide zijde van de weg gewerkt worden. Hiervoor zal er met verkeerslichten gewerkt worden zodat het verkeer alternerend kan doorgelaten worden. Filevorming is hier bijgevolg niet uitgesloten.

In de Maagdomstraat zelf worden geen werkzaamheden uitgevoerd maar zal er moeilijke doorgang zijn ter hoogte van de aansluiting met de Smidstraat.

Het nieuw aan te leggen net zal worden aangelegd door middel van een boring onder het bestaande wegdek door. Ook hier is het wenselijk dat er zo weinig mogelijk langsheen gereden wordt tijdens de werkuren (dit zowel voor de veiligheid van de weggebruiker als voor de veiligheid van de wegenwerkers).

We hopen hiermee een duidelijk beeld te scheppen van de uit te voeren werken die tegen 19/03/2021 afgerond moeten zijn.

De daarop volgende weken zullen de woningen in de Smidstraat met oneven huisnummers stelselmatig overgekoppeld worden van het bestaande bovengronds net naar de nieuwe bekabeling onder de grond. Dit gebeurt door het plaatselijk terug openmaken van de stoep na het voorzien van plaatselijk parkeerverbod zonder de straat verder af te sluiten.

Bij problemen kan je contact opnemen met Marc Van Esch via 0477 25 74 16 die voor de gemeente de werkzaamheden opvolgt.


11/03/2021 

Voor de aanleg van nutsleidingen zal vanaf 15 maart tot en met 19 maart de Smidstraat afgesloten zijn.

Er wordt een omleiding voorzien via de Kerkweg.

Ook op een stukje van de Neervelpsestraat moeten werken uitgevoerd worden.

Het verkeer in de Neervelpsestraat vanaf de wegversmalling (komende van Neervelp) tot en met het kruispunt van de Kerkweg, zal geregeld worden met verkeerslichten.

De Lijn voorziet tijdelijke haltes ter hoogte van het kruispunt Kerkweg/Neervelpsestraat en het kruispunt Smidstraat/Stationstraat. 

Plannetje in bijlage onderaan!

Brief van de aannemer aan de omwonenden in bijlage onderaan!


12/02/2021

Fluvius voert vanaf 15 maart voorbereidende werken uit in de Smidstraat en op het kruispunt van de Smidstraat en de Stationsstraat. Fluvius zal een brief bussen bij de omwonenden om hen over hun werken te informeren. De wegenwerken van Wegen en Verkeer (waar hieronder meer informatie te vinden is) zullen in het voorjaar starten - waarschijnlijk in de loop van april, maar dat moet nog bevestigd worden. 

Verdere communicatie over deze werken zal hoofdzakelijk via de diensten van 'Agentschap Wegen en Verkeer' verlopen:

https://wegenenverkeer.be/werken/neervelpsestraat/smidstraat-onderhoud-wegdek-heraanleg-voetpaden-en-herinrichting-kruispunt


22/01/2021

Ter voorbereiding van deze werken werd recentelijk gecontroleerd of het mogelijk is om het nog aanwezige bovengronds elektriciteitsnet ondergronds te kunnen aanleggen naast de andere reeds aanwezigen nutsleidingen onder de stoep. Mits enkel plaatselijke beperkte ingrepen is het mogelijk om het elektriciteitsnet en openbare verlichting te vernieuwen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft intussen de goedkeuring gegeven voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Op die manier kunnen de huidig aanwezige betonnen palen vervangen worden door veel dunnere metalen verlichtingspalen en ontstaat er meer ruimte voor de aanleg van een nieuw voetpad.

Deze werkzaamheden zijn begin maart ingepland en worden uitgevoerd in opdracht van Fluvius. Aansluitend zullen de wegenwerken van start gaan.


17/12/2020

De gemeente zal tegelijkertijd de voetpaden van de Smidstraat laten heraanleggen voor een betere begaanbaarheid. Daartoe zullen de voetpaden verbreed worden en in dezelfde materialen aangelegd worden.

AWV zal ondertussen ook het kruispunt van de Stationsstraat met de Smidstraat heraanleggen. De gewestweg zal de hoofdweg worden en voorrang krijgen. Zo wordt ook het sluipverkeer door het dorp van Vertrijk via de Kerkweg ontradend aangepakt.

Ook in de Neervelpsestraat zal het asfalt volledig vernieuwd worden.

Voor fietsers is er een voorstel van een alternatief tracé via de trage weg die parallel loopt met de Smidstraat (zie tracé in rood aangegegeven op bijgaand kaartje, over de gele stippellijn wordt nog gesproken omwille van de zichtbaarheid met de bocht in de Stationsstraat), alsook een dubbelrichting afgescheiden fietspad aan de zuidzijde van de Neervelpsestraat van de dorpskern van Neervelp tot aan de wegversmalling bij het binnenrijden van Neervelp, waar fietsers via een veilige oversteek op het alternatief tracé kunnen aansluiten.

De werken zullen starten begin maart 2021.

Begin februari wordt een infovergadering gepland samen met de aannemer, AWV en de andere actoren.

Nieuwsoverzicht