Melding over de kwaliteit van een woning

Je kan als huurder of verhuurder of buur een melding doen als er een probleem is wat betreft de kwaliteit van een woning of gebouw. Ook externen zoals de wijkpolitie kunnen bij gevaar of twijfels van gevaar voor veiligheid en of gezondheid een melding bij de gemeente doen.

Enkele voorbeelden:

 • De woning voldoet niet aan de kwaliteitsvereisten bij aanvang of tijdens de huur en de gebreken worden niet hersteld.
 • De noodzakelijke herstellingen laten op zich wachten omdat de eigenaar het huis niet kan bezichtigen, de oorzaak van de (vocht)problemen niet kent of niet beschikt over de nodige financiële middelen.
 • De woning wordt onvoldoende onderhouden.
 • Er is opstapeling in de woning zoals papier, PMD, afval…
 • Er is gevaar voor ongedierte zoals ratten, vliegen… wegens een onhygiënische situatie

Hoe een melding doen?

Iedere betrokkene kan gevaren of problemen schriftelijk melden bij de gemeente. Elke melding moet de naam van de melder bevatten, maar het dossier zal in vertrouwen behandeld worden.

Je kan ook een melding doen via onderstaande link:

Meldingsformulier gebreken woningkwaliteit

Wat is het gevolg van de melding?

Na een melding doet de technisch adviseur een eerste woningonderzoek in aanwezigheid van de bewoner. Wanneer er gevaar is voor veiligheid en/of gezondheid worden de schade en de gebreken opgelijst. De technisch adviseur neemt contact op met de eigenaar en geeft verduidelijking over de gebreken en noodzakelijke aanpak. Indien nodig wordt de eigenaar ondersteunt bij het uitvoeren van het herstel. Wanneer de gebreken verholpen zijn kan er een conformiteitsattest uitgereikt worden.

Indien de huurwoning elementen blijft bevatten die tot een onveilige of ongezonde situatie leiden, wordt Wonen-Vlaanderen gecontacteerd en start de procedure ongeschikt/onbewoonbaarheid.

Bij (acuut) gevaar voor openbare veiligheid of gezondheid kan de burgemeester de noodzakelijke werken opleggen en de nodige besluiten nemen.

Opgelet!

 • De huurder is verplicht om de verhuurder op de hoogte te stellen van de gebreken. Als dit niet gebeurt kan er in latere fase nalatigheid verweten worden. Modelbrief om de verhuurder op de hoogte te brengen: Uitvoering herstellingen13,4 Kb(docx)
 • Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar en wordt afgedwongen met een geldboete en/of gevangenisstraf.
 • Als de woonst onbewoonbaar werd verklaard moet de bewoner de woning verlaten en (eventueel tijdelijk) verhuizen naar een andere woning. Indien de bewoner hiervoor in aanmerking komt kunnen de maatschappelijk werkers van het OCMW helpen op weg naar een andere woning of gebruik laten maken van de gemeentelijke noodwoning.
 • De huurovereenkomst wordt NIET automatisch ontbonden. Hiervoor moet de huurder de stap zetten naar de vrederechter. Deze kan dan beslissen om de overeenkomst nietig te verklaren, een verminderde huurprijs afdwingen of een deel van de huurgelden terugvorderen.
 • In sommige gevallen heeft de bewoner recht op voorrang voor sociale huisvesting of op een tegemoetkoming in de huurprijs. Hiervoor kan de betrokkene terecht bij het WoonEnergieloket. 
 • De eigenaar kan bij het bewoonbaar maken van het huurhuis langsgaan bij het WoonEnergieloket om samen te bekijken welke premies en subsidies een financiële steun kunnen opleveren bij de verbouwingswerken van het huurhuis.

Contact