Kerkom: Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg

 

Update 16/01/2023

Einde van de werken

De wegenis- en rioleringswerken Kerkomsesteenweg worden op 19.01.2023 voorlopig opgeleverd. Hiermee is er weer een belangrijke stap gezet op vlak van wegenisinfrastructuur, openbare riolering en maatregelen tegen wateroverlast voor de deelgemeente Kerkom. Met de realisatie van dit project wordt, op enkele uitzonderingen na, alle afvalwater van Kerkom afgeleid naar zuiveringsinstallaties.

Als eerste project in dit kader werd, lang geleden (2011), de Collector Vissenaken aangelegd. Hierbij werd de riolering van de Kumtichsestraat niet meer geloosd in de Velpe maar opgevangen in een nieuw - langs de Velpe - aangelegde riool met aansluiting op het zuiveringsstation van Vissenaken. Deze werken hebben weinig inpakt gehad  voor de bewoners van Kerkom. Enkele jaren later, in 2018, werd er gescheiden riolering aangelegd in de Boskouterstraat - Struisblokstraat - Leuvense Voetweg. Infrastructuurwerken waar de aanpalende bewoners wel veel hinder van hebben ondervonden. Een volgende grote stap in de waterzuivering van Kerkom was de aanleg van de Aquafin-Collector Molendries. Hierbij werd de basis gelegd voor de opvang van grootste IE (inwonersequivalent) van het gebied af te voeren naar het zuiveringsstation van Roosbeek (ter info: inwonersequivalent (IE) is de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon per dag produceert) en niet meer te lozen in de Molendriesbeek. De Collector Molendries werd aangelegd vanaf het kruispunt met de Boskouterstraat tot ter hoogte van de Boerenzaal om dan via de Kerkstraat en een gedeelte van de Kerkomsesteenweg in de richting van Boutersem, via een pompstation, af te voeren naar het RWZI (Rioolwaterzuiveringsstation) van Roosbeek. Daarbij werd niet alleen de riolering van de Boskouterstaat aangesloten op de Collector  maar ook een gedeelte van de Malendriesstraat tussen Kerkstraat en Kerkomsesteenweg (incl. Heilige Geesthofstraat en Bergstraat), en ook de Kerkomsesteenweg vanaf het kruispunt Kumtichsestraat richting Boutersem. Ook werd hier de in 2019 intussen ook gescheiden aangelegde riolering van de Kerkstraat komende van de Kumtichsestraat op aangeloten.

Gelijklopend met deze rioleringswerken werden de noodzakelijke wegeniswerken uitgevoerd (grotendeels heraangelegd, maar ook gedeeltelijke grondige renovatie) met ook aandacht in de voorziening van snelheidsremmende maatregelen. Tevens werden er fietspaden aangelegd die kaderen in het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Zijnde fietspaden langs de Kumtichsestraat, Kerkomsesteenweg en Malendriesstraat. Om dit te kunnen realiseren waren innemingen noodzakelijk. Een soms voor het gemeentebestuur en aanpalende eigenaars vervelende zaak om te kunnen realiseren. Ook innemingen voor de aanleg van brede baangrachten en bufferbekkens ter voorkoming van wateroverlast maakte deel uit van deze investeringen. Nu alles uitgevoerd is, mag er toch wel gesteld worden dat dit alles een grote sprong vooruit is ten dienste van de gemeenschap.

Binnen heel dit gebied zijn er nog twee projecten die gerealiseerd moeten worden:

 • Zo is het dichtst bewoonde gedeelte van de Koppeleikenstraat al wel gemengd aangesloten op de Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg en worden de afvalwaters opgevangen in het pas in dienst genomen pompstation langs de Eksterbeemdenbeek. Vanaf daar wordt alles verpompt naar de riolering van de Kumtichsestraat om zo uiteindelijk in het RWZI van Vissenaken terecht te komen. Een gemengde aansluiting betekent dat er nog onnodig oppervlaktewater in dat pompstation terecht komt en mogelijk voor problemen kan zorgen. Het aanleggen van gescheiden riolering in de Koppeleikenstraat, Hazenbosstraat en de aansluiting van de Begijnenbosstraat is een project dat vermoedelijk na het bouwverlof van 2023 van start zal kunnen gaan. Van zodra hier concrete uitvoeringsplannen zijn opgemaakt en de aannemer is aangesteld zal hierover gecommuniceerd worden.

 • Ook op de Malendriesstraat dient er nog een klein stuk gescheiden riolering aangelegd te worden (vanaf het kruispunt met de Boskouterstraat tot einde bebouwing). De gemeente koppelt dit project aan het vernieuwen van het wegdek en de aanleg van fietspaden tot op de grens met Lubbeek. De gemeente Lubbeek stapt zelfs mee in dit project om op hun grondgebied een stuk fietspad aan te leggen. Ook in dit project zijn maatregelen opgenomen tegen wateroverlast. Voor meer info wordt er  op 24.01.2023 een infomarkt georganiseerd, die zal doorgaan in de Boerenzaal. Geïnteresseerden zijn zeker welkom.
 

Waar?

De werken situeren zich op de Kerkomsesteenweg (gedeelte tussen het kruispunt Malendriesstraat/Kumtichsestraat en de grens met Binkom), op de Koppeleikenstraat (vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot halfweg de straat t.h.v. woning nr. 24) en een klein stukje van de Kumtichsestraat (vanaf het kruispunt van de Kerkomsesteenweg)

Waarom?

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 300 inwoners uit Kerkom dat nu nog rechtstreeks in de Eksterbeemdenbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren slaan Aquafin en Fluvius de handen in elkaar om een nieuw gescheiden rioleringsstelsel te bouwen. Het regenwater zal via buffergrachten naar de Eksterbeemdenbeek vloeien. Het vuilwater zal opgevangen worden in een nieuw pompstation naast de beek en dat zal het water richting de Kumtichsestraat verpompen. Vanaf daar loopt het richting de zuiveringsinstallatie van Vissenaken.De werken zijn hoofzakelijk in opdracht van Aquafin maar er wordt ook een klein stukje riolering aangelegd in opdracht van Fluvius.

De gemeente Boutersem maakt van de gelegenheid gebruik om de weginfrastructuur opnieuw in te richten. Er komen in de Kerkomsesteenweg nieuwe fietspaden en een middeneiland om het doorgaand verkeer af te remmen. Ook de bushaltes worden verhoogd.

Ook gaan er werken aan de nutleidingen uitgevoerd worden. Het deels nog aanwezige bovengronds net wordt ondergronds gebracht en andere ondergrondse nutleidingen worden waar nodig vervangen. Zo gaat de watergroep investeren in het volledig vervangen van de nog aanwezige leidingen in vezelcement.

En niet te vergeten wordt er zoals steeds bij dergelijke projecten rekening gehouden met de voorkoming van wateroverlastproblemen. Daarvoor worden er zowel langs de Koppeleikenstraat als langs de Kerkomsesteenweg brede buffergrachten voorzien. Het water zal bij hevige regenval kunnen gebufferd worden om zoveel mogelijk te laten infiltreren en gecontroleerd te laten afvoeren.

De werken gaan zoveel mogelijk gefaseerd uitgevoerd worden, maar de desbetreffende wegen zullen tijdelijke onderbroken moeten worden. Ook het kruispunt Kerkomsesteenweg met de Malendriesstraat zal moeten afgesloten worden hetgeen voor de bewoners van Kerkom grote omleidingen zullen teweegbrengen.

Wat gebeurt eerst?

Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (bv. De Watergroep, Fluvius, Telenet, Proximus, …) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze aanpassingswerken starten, voorlopig enkel in de Koppeleikenstraat, vanaf 9 augustus 2021.

Wanneer starten de rioleringswerken?

Vanaf maandag 16 augustus 2021 start de aannemer van de rioleringswerken. Hij werkt in verschillende fasen. De timing per fase ziet er zo uit:

FasePlaats – omgeving werkenStartVermoedelijke duur
1Koppeleikenstraat16/8/2021eind oktober 2021
2Kumtichsestraat2e helft september 2021eind oktober 2021
3Kerkomsesteenwegbegin oktober 2021juli 2022


Opgelet:

Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

De werkzaamheden starten in de Koppeleikenstraat die vanaf begin augustus tot begin oktober afgesloten wordt.

Vanaf begin oktober tot minimum half oktober moet het kruispunt Kerkomsesteenweg met de Malendriensstraat/Kumtichstraat afgesloten worden voor de heraanleg.

Aansluitend starten dan de werken op de Kerkomstesteenweg en zal deze onderbroken worden tot de grens met Binkom (Lubbeek).

Hinder en bereikbaarheid

Voor de omwonenden zal er steeds naar gestreefd worden om de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Het doorgaand verkeer zal afhankelijk van de fase waaraan gewerkt wordt omgeleid worden. De grootste verkeerhinder zal zich voordoen vanaf half oktober 2021 tot begin april 2022.

Digitaal infomoment over deze werken vindt plaats op dinsdag 10 augustus 2021 om 19u30.

 

Updates

Update 13/09/2022

Bijkomende kleine omleiding

Donderdag 15/09 en vrijdag 16/09 zal men ter hoogte van het kruispunt Kerkomsesteenweg met de Malendriesstraat/Kumtichsestraat voorbereidende werken uitvoeren voor het verbreden van het voetpad. Voor de afbraak van een tuinmuur zal er een bijkomende omleiding van toepassing zijn op de reeds bestaande omleiding.

Bijkomend wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld komende van Boutersem centrum in de richting van de Malendriesstraat (richting Lubbeek) en de Kumtichsestraat (richting Breisem). Het verkeer komende van de Malendriesstraat (Lubbeek) kan ter hoogte van het kruispunt Kerkomsesteenweg niet rechtsaf, maar wordt omgeleid via de Kerkstraat. Ook het verkeer komende van Breisem richting Boutersem centrum wordt via de Kerkstraat omgeleid.

In de Kerkstraat zelf wordt het plaatselijk verkeer tijdelijk opgeheven en vervangen door eenrichtingsverkeer vanaf de Kumtichsestraat tot de Kerkomsesteenweg.


Update 05/09/2022

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving bljjft de Kerkomsesteenweg onderbroken en de Koppeleikenstraat afgesloten tot einde der werken.

Dit werd eenzijdig beslist door de bouwheer zijnde Aquafin in samenspraak met de aannemer.

Men is van oordeel dat de nog uit te voeren afwerkingswerkzaamheden niet veilig kunnen verlopen met doorgaand verkeer.

School- en lijnbussen mogen wel door.


Update 30/08/2022

Asfaltering Kerkomsesteenweg - Koppeleikenstraat uitgesteld tot 1 september.

Omwille van problemen in de asfaltcentrale kunnen de asfalteringswerken in de Kerkomsesteenweg en de Koppeleikenstraat vandaag (30/08) niet uitgevoerd worden maar pas op 1 september.

De nog aan gang zijnde werken zullen tegen eind september kunnen afgewerkt worden.

 • Begin september is het voorzien om de toplaag asfalt aan te leggen op het gedeelte Kerkomsesteenweg en Koppeleikenstraat. Tot dan zal dit gedeelte van de werf nog voor het doorgaand verkeer afgesloten blijven.
 • Vanaf 2 september zal ook de Kerkomsesteenweg opengesteld worden voor al het verkeer maar er zullen plaatselijk nog kleine werkzaamheden moeten uitgevoerd worden wat enige verkeershinder met zich mee kan brengen.
 • Het gedeelte Koppeleikenstraat zal nog even afgesloten blijven maar schoolbussen en eventueel bussen van De Lijn krijgen doorgang, zodanig dat de busdiensten vanaf 2 september terug normaal kunnen verlopen.
 • Tijdens de maand september zullen er in de Kumtichsestraat nog twee boomvakken (in de rijweg) opnieuw moeten aangelegd worden, hiervoor zal kortstondig eenrichtingsverkeer ingelegd worden via de Kerkstraat zodat ook daar verkeer mogelijk blijft.

Update 22/08/2022

De nog aan gang zijnde werken zullen tegen eind september kunnen afgewerkt worden.

 • Eind augustus is het voorzien om de toplaag asfalt aan te leggen op het gedeelte Kerkomsesteenweg en Koppeleikenstraat. Tot dan zal dit gedeelte van de werf nog voor het doorgaand verkeer afgesloten blijven.
 • Vanaf 1 september zal ook de Kerkomsesteenweg opengesteld worden voor al het verkeer maar er zullen plaatselijk nog kleine werkzaamheden moeten uitgevoerd worden wat enige verkeershinder met zich mee kan brengen.
 • Het gedeelte Koppeleikenstraat zal nog even afgesloten blijven maar schoolbussen en eventueel bussen van De Lijn krijgen doorgang, zodanig dat de busdiensten vanaf 1 september terug normaal kunnen verlopen.
 • Tijdens de maand september zullen er in de Kumtichsestraat nog twee boomvakken (in de rijweg) opnieuw moeten aangelegd worden, hiervoor zal kortstondig eenrichtingsverkeer ingelegd worden via de Kerkstraat zodat ook daar verkeer mogelijk blijft.

Update 21/02/2022

Fase 3 van de wegenis en rioleringswerken Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg zal in maart van start gaan. De Kerkomsesteenweg zal tussen het kruispunt met de Kumtichsestraat/Malendriesstraat tot aan het kruispunt in Binkom afgesloten worden van 14/03/2022 tot 31/08/2022 voor de heraanleg van de riolering.

Het kruispunt in Kerkom blijft gedurende deze periode open voor doorgaand verkeer richting de Kumtichsestraat en Malendriesstraat. De Koppeleikenstraat zal enkel bereikbaar zijn via de Boskouterstraat. Dit zal ook een impact hebben op het busverkeer in Kerkom.

Bewoners worden nog door de aannemer op de hoogte gebracht en ontvangen een bewonersbrief. Je kan de bewonersbrief lezen op de website van Aquafin.

De gemeente Boutersem maakt van de gelegenheid gebruik om de weginfrastructuur opnieuw in te richten. Na de aanleg van de riolering zullen er ook nieuwe fietspaden worden aangelegd (met provinciale subsidies). 

Meer informatie via: https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/21369-verbindingsriolering-kerkomsesteenweg


Update 18/10/2021

De aannemer verdeelde onder de bewoners een brief met meer informatie over de heraanleg van de Koppeleikenstraat en de Kumtichsestraat.


Update 13/10/2021

Vanaf morgen heraanleg Koppeleikenstraat, Kumtichsestraat volgt later.


Update 04/10/2021

Vanaf 06/10/2021 zal het kruispunt Kerkomsesteenweg - Kumtichsestraat / Malendriesstraat gedurende maximaal 20 kalenderdagen afgesloten zijn voor de heraanleg. Er is in die periode geen doorgaand verkeer mogelijk. Ten laatste op 26/10/2021 zal het kruispunt terug in dienst genomen kunnen worden voor de rijrichting Kerkomsesteenweg – Malendriesstraat en omgekeerd. De Malendriesstraat, Boskouterstraat, Koppeleikenstraat en zijstraten zijn enkel via Lubbeek bereikbaar. Het doorgaand verkeer van de Kerkomsesteenweg wordt omgeleid via Kumtich.


Update 15/09/2021

De aanleg van de riolering in de Koppeleikenstraat is nagenoeg uitgevoerd, er kan gestart worden met de werken voor de heraanleg van het wegdek. Volgens de planning kan half november de eerste laag asfalt geplaatst worden (onderlaag).

In een volgende fase worden de rioleringswerken in de Kumtichsestraat op het gedeelte vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot ter hoogte van nr 24 aangevat. Deze werken starten op 20/09/2021 en duren tot midden november. Er zal tijdelijke doorgang voor plaatselijk verkeer in de Kumtichsestraat mogelijk zijn van vermoedelijk 05/10/2021 tot 26/10/2021. Eind oktober is de heraanleg van de rijweg in beton voorzien.

Vanaf 06/10/2021 zal ook het kruispunt Kerkomsesteenweg - Kumtichsestraat / Malendriesstraat gedurende maximaal 20 kalenderdagen afgesloten zijn voor de heraanleg. Ten laatste op 26/10/2021 zal het kruispunt terug in dienst genomen kunnen worden voor de rijrichting Kerkomsesteenweg – Malendriesstraat en omgekeerd.

Langs de Kerkomsesteenweg op het gedeelte vanaf het kruispunt met de Kumtichsestraat/Malendriesstraat tot de grens met Binkom zullen er vanaf 26/10/2021 voorbereidende werken uitgevoerd worden in opdracht van de nutsmaatschappijen. Gedurende een 3 tal weken zal er vanaf dan ernstige hinder zijn voor het doorgaande verkeer (plaatselijk verkeerslichten met alternerend verkeer). Het is dus aangewezen om deze omgeving zoveel mogelijk te vermijden.

De werkzaamheden in opdracht van de afdeling Wegen en verkeer voor het plaatsen van verkeersverlichting Boutersemstraat met de Tiensesteenweg (Binkom) zijn nagenoeg achter de rug – dit kruispunt wordt midden volgende week (week van 20/09) opnieuw opengesteld voor alle verkeer.


Update 13/07/2021

Na het bouwverlof (vanaf de eerste week augustus) starten de wegenis en rioleringswerken Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg in de deelgemeente Kerkom.


Update 25/01/2021

De wegenis- en rioleringswerken 'Project Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg' in opdracht van Aquafin en in samenwerking met Fluvius en de gemeente Boutersem gaan dit voorjaar van 2021 van start.

Verschillende aannemers hebben hiervoor ingeschreven en eerdaags zullen de werken worden toegewezen aan een aannemer zodat er concrete afspraken kunnen gemaakt worden voor de planning en de fasering van de werken.

In opdracht van Aquafin zal er:

 • een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden vanaf halfweg de Koppeleikenstraat tot het kruispunt met de Kerkomsesteenweg,
 • een nieuwe riolering aangelegd worden in de Kerkomsesteenweg vanaf ongeveer het kruispunt met de Koppeleikenstraat tot en met het kuispunt met de Malendriesstraat om dan in de Kumtichsestraat aan te sluiten op het bestaande rioleringsstelsel.

Op die manier wordt het afvalwater uiteindelijk via de collector langs de Velpe afgevoerd naar het zuiveringsstation van Vissenaken (gelegen langs de Streekstraat op de grens met Attenrode-Wever).

Hiervoor zal er ook een pompstation gebouwd worden langs de Kerkomsesteenweg ter hoogte van de Eksterbeemdenbeek.

Gelijktijdig met deze werken laat Fluvius riolering aanleggen in de Kerkomsesteenweg tot op de grens met Binkom om later het nog het te vernieuwen rioleringsstelsel op grondgebied Lubbeek (Binkom) aan te sluiten.

In opdracht van de gemeente worden er fietspaden aangelegd vanaf het kruispunt met de Malendriesstraat tot de grens met Binkom en wordt er bijkomend geïnvesteerd om het wegdek te laten vernieuwen over het volledige traject van de werken.

Aangezien het in corona-tijden niet mogelijk is om, zoals gebruikelijk, een infoavond te organiseren vóór de start van de werken, wordt er gedacht om een digitale manier een infomatieavond in te richten.  Op die manier hopen we je toch zo goed mogelijk te informeren.