Herbestemmingswerken Sint-Remigiuskerk Neervelp

De Sint-Remigiuskerk wordt omgebouwd tot een plek voor ontmoeting. De tuin en het kerkhof worden opengesteld voor iedereen.

In 2017 werd door de gemeenteraad van Boutersem een kerkenbeleidsplan goedgekeurd. Dat kerkenplan bepaalt welke kerken van de gemeente Boutersem voor de liturgie voorbehouden blijven en welke kerken een andere bestemming zullen krijgen.

Het project wil een socio-culturele herbestemming bieden aan de beschermde Sint-Remigiuskerk in Neervelp. Het verleden van de Kerk en omgeving (kerkhof) wordt hierbij niet vergeten, maar gerespecteerd. Het kerkhof wordt als meditatieve stille ruimte mee geïntegreerd in het project; het park en de tuin van de pastorie, die aan de kerk grenzen, worden opengesteld voor de gemeenschap. Het kerkgebouw zelf dient een ruimte te worden voor ontmoeting, verenigingen, bijeenkomsten,... met als gebruikers de fanfare, muzikanten, kunstenaars, studenten,... De mogelijke activiteiten zijn: repetities, tentoonstellingen, atelier, overlegvergaderingen, stille studieruimte,... waar frequent verschillende lokalen voor nodig zijn. Daarnaast zijn er ook sporadisch publieke momenten zoals toonmomenten, optredens, tentoonstelling, markt, concert,... waarbij een grote zaal of open hal gewenst is.

Het herbestemmingsontwerp biedt een flexibel antwoord waarbij verschillende ruimtelijke indelingen van de kerk mogelijk zijn. Het gebouw wordt toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en biedt binnenin de nodige voorzieningen.

Tijdens een voortraject/onderzoeksproject herbestemming in de loop van 2019 werden buurtbewoners uitgenodigd op de startvergadering. De voorgestelde scenario's door de projectgroep omtrent de herbestemming van de kerk; werden verder besproken met de toenmalige kerkfabriek van Neervelp, het Centraal kerkbestuur, de Christelijke Gemeenschap, de Pastorale zone Sjalom en het college van burgemeester en schepenen. Uit dit overleg werd een gewenst scenario voorgelegd aan de Projectgroep van Leader Hageland+. Binnen het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Dankzij de steun van deze partners kunnen de doelstellingen van dit herbestemmingstraject dat kan gerealiseerd worden.

 • De beschermde kerk, na sluiting voor de eredienst, openstellen voor de lokale gemeenschap en voor het organiseren van diverse culturele activiteiten.
 • Een kwalitatieve openbare ruimte bieden met meer kansen om elkaar te ontmoeten.
 • De fanfare een repetitieruimte geven met voldoende bergruimte.
 • De toegankelijkheid en het gebruik van het gebouw verbeteren door: hellende vlakken te creëren in de toegangspaden; sanitair te voorzien voor valide en mindervalide gebruikers van de herbestemde kerk. 

Voortgang project: 

Samen met Parcum onderzoekt het plaatselijke kerkbestuur een mogelijke herbestemming voor het religieus erfgoed in de kerk. De oproep om hieraan mee te werken vind je via www.boutersem.be/religieus-erfgoed-in-onze-kerken. De gemeente stelde studiebureau AST 77 aan om de plannen voor de herbestemmingswerken vorm te geven en de werken te begeleiden. Eind juni 2022 werden de uitvoeringswerken toegewezen aan D.S.V. nv uit Aarschot.

Update 06/03/2023

Vandaag is gestart met werkzaamheden op het kerkhof, dit kan enige hinder teweegbrengen voor bezoekers aan het kerkhof. 

De werken gebeuren in het kader van de herbestemming van de kerk van Neervelp en zullen enkele maanden in beslag nemen.

Update 05/09/2022

De werken zijn gestart! Ter voorbereiding werden alle roerende religieuze objecten uit de kerk verwijderd door vrijwilligers

Update 14/12/2020

Werken in de kerk

 • Ter bescherming van de nog aanwezige kunstwerken (schilderijen) werd een verplaatsbare kist gemaakt die in de kerk aanwezig blijft tijdens de werken.
 • Ter bescherming van het Orgel werd een afkasting gemaakt.
 • In de kerk werd de vloer voor het altaar vrijgemaakt van het vast tapijt en werden de lijmresten verwijderd
 • De voorbereidende werken voor de uitvoering van het binnenschrijnwerk zijn lopende. Intussen zijn de draairichtingen van de binnen- en   buitendeur van de NW-sacristie aangepast en het bestaande plafond in deze sacristie werd verwijderd en vervangen door een gipskartonplaten plafond met toegangsluik.
 • Verder werden alle in opbouw geplaatste leidingen voor geluidsinstallatie en degelijke verwijderd. 
 • Overleg met Erfgoed aangaande de schilderwerken is afgerond. De voorbereiding van de schilderwerken zijn lopende.
 • In de ZO-sacristie zal de nieuwe inleiding van de elektriciteit worden voorzien. Ook hier gaat een nieuw plafond geplaatst worden.

 Werken sanitair bijgebouw

 • Het bestaande bijgebouw langs de pastorie is afgebroken.
 • De herstellings- en aanpassingswerken aan het zichtbaar metselwerk van het hoofdgebouw zijn uitgevoerd.
 • De rioleringswerken zijn uitgevoerd. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het bestaande rioleringsstelsel aan te passen en een gescheiden stelsel DWA/RWA aan te leggen.
 • Tevens is er een nieuwe regenwaterput voorzien en worden er voorzieningen geïnstalleerd voor de recuperatie van regenwater.
 • De funderingsplaat voor het nieuwe bijgebouw is aangebracht
 • De voorbereiding voor de bouw van de nieuwe sanitaire unit zijn lopende.

Omgevingswerken

 • Het gedeeltelijke opbreken van de bestaande verharding is uitgevoerd. De nog aanwezige stookolietank op de locatie waar nieuwe verharding geplaatst gaat worden werd gesaneerd.
 • De voorbereiding voor de uit te voeren grondwerken zijn getroffen. De stalen voor de te plaatsen nieuwe verharding zijn in aanmaak.