Ereburgerschap

Kies jij mee wie ereburger wordt van Boutersem?

In 2020 werd de titel van ‘ereburger/ereburgerschap van de gemeente Boutersem’ gecreëerd. Bedoeling is om een ereburger aan te duiden of ereburgerschap toe te kennen aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor de gemeente of zich onderscheiden heeft op regionaal, nationaal of internationaal vlak. Wens je mee te bepalen wie zich ereburger mag noemen? Stel je dan kandidaat om deel uit te maken van het inwonerspanel.

Wie kan ereburger worden?

Volgens het reglement is de kandidaat een natuurlijk persoon die in Boutersem geboren is, er woont of er gewoond heeft (ereburger). De Belgische nationaliteit is niet vereist. De kandidaat kan ook een vereniging, vzw of stichting met een lokale werking zijn. Dat wil zeggen dat er een onderscheiden afdeling in de gemeente Boutersem actief moet zijn (in dat geval spreekt men van een ereburgerschap).

De kandidatuur moet schriftelijk gemotiveerd en ingediend worden:

  • bij de voorzitter van de gemeenteraad, Bart Dusart
  • of aan de gemeente: per brief aan Gemeente Boutersem - t.a.v. het secretariaat  - Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem of via mail aan secretariaat@boutersem.be

Het indienen van kandidaturen voor de titel ereburger/ereburgerschap kan het ganse jaar door. Verdere voorwaarden vind je in het reglement. 

Wie kent deze titel toe?

Ter beoordeling van de ingediende kandidaturen komt er één maal per jaar een adviescomité samen. Dit comité bestaat uit:

  • de voorzitter van de gemeenteraad
  • één lid per fractie in de gemeenteraad
  • de voorzitters van de geïnstalleerde adviesraden
  • het inwonerspanel

Wens je mee inspraak in de toekenning van deze titel?

Stel je dan kandidaat om deel uit te maken van het inwonerspanel! Je kan je het ganse jaar door kandidaat stellen voor dit panel, maar dit gebeurt wel bij voorkeur vóór 1 oktober. Het adviescomité vergadert namelijk tijdens de laatste drie maanden van het jaar. Bezorg je kandidatuur aan:

Je vindt het reglement ereburger/ereburgerschap onderaan deze pagina.

Ereburger/ereburgerschap van Boutersem

Algemene reglementen