Controles door Ecowerf op bedrijfsafval vanaf 1 januari 2024

Gepubliceerd op donderdag 11 jan 2024 om 10:24

Bericht aan lokale handelaars

Vanaf 1 januari 2023 is jouw bedrijf verplicht om transparante restafvalzakken te gebruiken bij de inzameling van bedrijfsrestafval (Art. 4.3.2 VLAREMA). Daarnaast is de afvalinzamelaar verplicht een visuele controle van het bedrijfsrestafval uit te voeren en eventuele sorteerfouten te registeren en te melden. 

De verplichting voor het gebruik van transparante bedrijfsafvalzakken geldt enkel op bedrijfsrestafval dat aangeboden wordt in zakken in een container. Bedrijfsrestafval moet dus niet verplicht aangeboden worden in een zak in een container maar mag ook los worden aangeboden in de container. Zo kan er door de afvalinzamelaar een visuele controle worden uitgevoerd op non-conformiteiten (sorteerfouten).

Wat zijn de non-conformiteiten waarop visueel gecontroleerd zal worden?

Elke afvalstroom die verplicht apart wordt ingezameld, mag niet in het bedrijfsrestafval terechtkomen. Het gaat om 24 afvalstromen:

 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 • glasafval
 • papier- en kartonafval
 • etensresten en levensmiddelen (nog verpakt voedsel)
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • groenafval
 • textielafval
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • afvalbanden
 • puin
 • afgewerkte olie
 • gevaarlijke afvalstoffen
 • asbestcementhoudende afvalstoffen
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • afvallandbouwfolies
 • afgedankte batterijen en accu’s
 • houtafval
 • metaalafval
 • pmd-afval
 • matrassen
 • recycleerbare harde kunststoffen
 • geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur)
 • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking)

De 24 afvalstromen kan je nakijken via de website van OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/vragen-over-het-selectief-inzamelen-van-bedrijfsafval

Haalt EcoWerf jouw bedrijfsafval op?

De gemeente Boutersem besteedt haar afvalbeleid uit aan afvalintercommunale EcoWerf. Ook kmo’s waarvan de hoeveelheid en de samenstelling van het afval gelijkaardig is aan dat van een particulier gezin, kunnen beroep doen op EcoWerf om het afval te laten ophalen. Laat je je afval al ophalen door EcoWerf, dan neemt EcoWerf na 1 januari 2023 afval dat wordt aangeboden in niet-transparante zakken in een afvalcontainer niet meer mee. Ook afval uit de bovenvermelde lijst zal worden geweigerd.

Vanaf 1 januari 2024 zullen er controles uitgevoerd worden door Ecowerf.