Boutersem: Fietspaden Kerkomsesteenweg

Update 29/01/2024

De omgevingsvergunningsaanvraag is nog lopende. Hieraan voorafgaand werd een openbaar onderzoek gehouden van 27/11/2023 tot 26/12/2024, waarbij geen bezwaren meer werden ingediend. Er wordt verwacht dat de Bestendige Deputatie Provincie Vlaams-Brabant eerstdaags de vergunning aflevert.

Intussen is het studiebureau de laatste hand aan het leggen aan het aanbestedingsdossier. We hopen nog voor de zomer de werken te kunnen toewijzen aan een aannemer.

Van zodra de aannemer gekend is, zal er opnieuw een infovergadering georganiseerd worden. De werkwijze van de aannemer en de planning van de werken zullen hier worden toegelicht.

Intussen worden er afspraken gemaakt met de nutmaatschappijen om de voorbereidende werken, zoals het verplaatsen van verlichtingspalen en voetpadkasten uit te voeren. De omwonenden zullen hiervan tijdig worden verwittigd.

Voor de vervolg fase, namelijk het dubbelrichtingsfietspad tussen het kruispunt Lubbeeksestraat en de aansluiting met het reeds aangelegde fietspad in Kerkom, is het innemingsplan opgemaakt. Na goedkeuring door de Gemeenteraad zal een openbaar onderzoek opgestart worden voor de voorlopige vastlegging van de nieuwe rooilijn.


Update 10/05/2022

Het is even stil geweest rond het vervolg van het fietspadenproject langs de Kerkomsesteenweg. Dit betekende echter niet dat er aan deze projecten niet verder gewerkt werd. De ontwerpen werden namelijk afgetoetst aan vele factoren, onder andere de richtlijnen van de subsidiërende overheid, DE LIJN en andere belangengroepen. Daarnaast dient men elke aanpassing niet enkel met het ontwerp, maar ook met de praktijk af te toetsen. Hierbij wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met gestelde problemen van aanpalende eigenaars en de nutsmaatschappijen.

Met dit alles in het achterhoofd ligt het definitieve ontwerp voor de aanleg van de fietspaden tussen de Leuvensesteenweg en de Lubbeeksestraat klaar. Zodoende kunnen de onderhandelingen met de aanpalende eigenaars voor de innames verdergezet en afgerond worden. Intussen werkt het studiebureau verder aan het dossier van de omgevingsvergunning en aanbesteding. Start van de werkzaamheden wordt voorzien voor uiterlijk begin 2023. 

Voor de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad tussen de Lubbeeksestraat en de reeds gerealiseerde fietspaden bij het binnenrijden van Kerkom is het ontwerp goedgekeurd door de projectstuurgroep. Het studiebureau is bezig met de opmaak van het grondverwervings- en rioollijnplan. Dit kan binnenkort aan de gemeenteraad worden voorgelegd om vervolgens een openbaar onderzoek te kunnen opstarten.  

Intussen is men gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van de fietspaden vanaf het kruispunt Malendriesstraat/Kumtichsestraat tot de grens met Lubbeek (Binkom), dit in het kader van de wegenis- en rioleringswerken ‘Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg’. Men verwacht deze tegen 1 september 2022 in gebruik te kunnen nemen.


Update 13/12/2021

Op 11 september 2015 werd de projectnota en de plannen voor de aanleg van fietspaden fase 1 langs de Kerkomsesteenweg (van Leuvensesteenweg tot en met de Lubbeeksestraat) goedgekeurd door de kwaliteitsadviseur. Je vind de plannen hieronder in bijlage.

Voor de realisatie van het fietspad zijn er innemingen nodig. Het rooilijn- en innemingsplan werd door de gemeenteraad van 30 november 2017 voorlopig vastgesteld. Dit plan wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 13 december 2017 tot en met 11 januari 2018. Dit plan is enkel ter inzage bij de dienst mobiliteit.

De onderhandelingen voor grondinnames voor de aanleg van de fietspaden zijn lopende. Er werden ook al aanpassingen doorgevoerd aan de plannen. De uitvoeringsplannen zijn opgestart. We hopen tegen de zomer van 2022 een openbare aanbesteding te kunnen uitschrijven.

Contact

Openbaar domein
Nu gesloten

De dienst werkt op afspraak.
Adres
Neervelpsestraat 11 , 3370 Boutersem Gemeentehuis Boutersem
Tel.
016 72 10 79
openbaardomein@boutersem.be
Vandaag
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten