Aanleg voetpaden

Geregeld stellen inwoners de vraag om tussen hun eigendom en de openbare weg zelf een voetpad te mogen aanleggen, maar dan wel met tussenkomst van de gemeente (levering van de materialen).

Die werkwijze kan een win-win-situatie opleveren. De eigenaar kan een verharde aansluiting van zijn eigendom met de openbare weg realiseren en de gemeente kan tegen een gunstige kostprijs een uitbreiding van het voetpadennetwerk realiseren wat ten goede komt van alle inwoners. Maar dat vergt een transparante regeling waarin de wederzijdse inbreng duidelijk wordt gedefinieerd en waardoor een uniforme en kwalitatieve uitvoering kan worden gegarandeerd. 

Voorwaarden 

Er is een reglement goedgekeurd waarin wordt beschreven:

  • aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen,
  • hoe de uitvoering moet gebeuren,
  • welke materialen moeten gebruikt worden,
  • wat de inbreng is van de gemeente,
  • ... 

Procedure 

Indien je overweegt een dergelijke aanvraag in te dienen, is het aangewezen vooraf contact op te nemen met de Technische dienst, die de uitvoering begeleidt. 
 
Je aanvraag dien je in via het formulier in bijlage. 

Het gemeentebestuur moet niet automatisch aan elke aanvraag een gunstig gevolg geven. Het college van burgemeester en schepenen zal voor elke aanvraag een gemotiveerde afweging maken die rekening houdt met het belang van de particuliere eigenaar, de meerwaarde voor het algemeen belang en de beschikbare middelen in de begroting. 

Contact

Technische dienst
Nu gesloten

Adres
Kerkomsesteenweg 65 , 3370 Boutersem Gemeentelijke loods
Tel.
016 73 59 78
technischedienst@boutersem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten