Werking College van burgemeester en schepenen

Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. In die zin is het in belangrijke mate het beleidsbepalend orgaan van de gemeente. Het bezit talrijke eigen bevoegdheden, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur. Zo houdt het schepencollege zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt (bv. houden van de kiezerslijsten, onderhoud van buurtwegen en waterlopen).

De bevoegdheden van het College van Burgemeester en Schepenen zijn onder meer:

  • Het beheer van de inrichtingen en de eigendommen van de gemeente
  • Toezicht op de boekhouding van de inkomsten en de uitgaven
  • Leiden van de gemeentewerken
  • Verlenen van bouwvergunningen
  • Voeren van de rechtsgedingen van de gemeente
  • De uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen en de opdrachten van de hogere overheden
  • Benoeming van gemeentepersoneel

De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, maar ook de vertegenwoordiger van de regering. In die laatste hoedanigheid is de burgemeester belast met de uitvoering van de wetten, decreten, de verordeningen en besluiten.

De burgemeester is de verantwoordelijke overheid inzake de administratieve politie. Zo kan hij bij ramp of ernstige bedreiging van de openbare orde en wanneer de middelen van de lokale politie ontoereikend zijn, de federale politie of het leger vorderen.

Hij ondertekent de briefwisseling van de gemeente, de reglementen en verordeningen van de raad en van het college. De burgemeester kan met raadgevende stem de vergaderingen van de OCMW-raad bijwonen, hij maakt van ambtswege deel uit van de raad van de kerkfabriek en is de ambtenaar van burgerlijke stand.

Zittingen

Het College van Burgemeester en Schepenen vergadert elke dinsdag om 9 uur. 
De zittingen zijn wettelijk niet toegankelijk voor het publiek.

Gerelateerde items