Melding

Het gemeentebestuur wil een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden aan alle inwoners en wil hen op een snelle, correcte en vriendelijke manier informeren en verder helpen.

Heb je iets te melden over opgemerkte defecten, over milieuhinder, ... dan kan je dit online melden via het E-loket, onder 'Melding'. Onderaan deze pagina vindt je de link naar dit formulier. 

Wat is een Melding?

Je kan via het formulier 'Melding' defecten aan voetpaden, wegen, gemeentelijke infrastructuur, ... melden. Maar ook meldingen i.v.m. milieuhinder zoals bv. geluidshinder of zwerfvuil ...

Deze meldingen zullen door de bevoegde diensten zo snel mogelijk worden opgevolgd. Deze meldingen worden niet beschouwd als een klacht.

Voorbeelden van meldingen zijn:

  • defect aan gemeentelijk gebouw/lokaal, vastgesteld aan gebouw of meubilair bij huur
  • defect aan openbare perken, speeltuinen, speeltuigen, voet- en fietspaden
  • defect aan begraafplaatsen: grondverzakkingen, defecten aan omheining, ... (NIET: verzakkingen aan grafzerken => steenkapper contacteren)
  • aangeven van sluikstorten, zwerfvuil
  • overlast door ratten
  • ...

Voor een aantal items word je doorverwezen naar een extern meldpunt: defecten aan straatverlichting, gewestwegen, rattenbestrijding.

Wat wordt beschouwd als een klacht?

Indien echter de lokale overheid (burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, ambtenaar) een handeling of prestatie, waarvoor deze overheid bevoegd is, niet of fout uitvoert, dan kan je via een brief, een e-mail, telefoon of via het formulier 'Klacht' een klacht indienen.

Een voorbeeld om het onderscheid melding/klacht te verduidelijken

Een burger schrijft: "In de berm van straat X ligt zwerfvuil"
=> Dit is een melding.

Een andere inwoner meldt: "De ambtenaar van dienst X heeft me bevestigd dat mijn dossier behandeld zou worden binnen de tien dagen, zoals de wet dat voorziet. Dit is echter niet gebeurd"
=> Dit is een klacht omdat een verplichte handeling niet werd uitgevoerd.

Een klacht moet altijd de naam en het adres van de indiener bevatten. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Klachtenprocedure

Bij het indienen van een klacht treedt de klachtenprocedure, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad, in werking: de klacht wordt doorgegeven aan de klachtencoördinator die de melding registreert in een centraal klachtensysteem en die de klacht doorgeeft aan de klachtenbehandelaar.

De indiener van de klacht krijgt binnen de tien dagen schriftelijk bevestiging van ontvangst en behandeling van de klacht.

De klachtenbehandelaar zal beide partijen horen en zal beslissen of de klacht gegrond is. Eventueel zal er om meer informatie gevraagd worden aan de indiener.

De volledige afhandeling van een klacht mag in totaal maar 45 dagen duren.

Indien de behandeling langer duurt, zal de indiener daarvan op de hoogte gehouden worden. 

E-loket