Milieuadviesraad

De milieuadviesraad is een gemeentelijke raad die onafhankelijk van andere organisaties of organen advies uitbrengt over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid.

De MAR heeft tot doel:

 • in algemene zin te streven naar het behoud, het herstel en/of de verbetering van het landschap, het leefmilieu en de natuur in de gemeente;
 • het adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, van de schepen van leefmilieu of van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief;
 • vervullen van een informatieve en opvoedende taak bij de bevolking betreffende problemen over leefmilieu;
 • het uitvoeren van andere acties op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.

 De MAR wordt in ieder geval om advies gevraagd over:

 • het gemeentelijke en intergemeentelijke beleid betreffende leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling;
 • het ontwerp van gemeentelijk milieujaarprogramma en de daarbij horende begroting en begrotingswijzigingen;
 • bij het opstellen van een ontwerp van milieubeleidsplan en de rapportering in het kader van deze overeenkomst;
 • de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeente;
 • de uitvoering van GNOP-projecten of andere milieuprojecten;
 • milieuvergunningsaanvragen m.b.t. projecten van algemeen nut of waaraan aan milieueffectenrapport verbonden is;
 • de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.