Samenstelling van de GRIS

Art.3 van de statuten bepaalt de wijze waarop de GRIS is samengesteld:

Artikel 3: samenstelling

De GRIS is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Art200~2 van bet Gemeentedecreet inzake evenwichtige vertegenwoordiging van de geslachten is van toepassing
Elk lid bepaalt bij toetreding in welke hoedanigheid hijlzij zal zetelen in de GRIS.
Verwantschap van de leden is toegelaten, maar er kunnen maximaal twee personen in de
raad zetelen die een verwantschap hebben tot en met 4de graad

A. Stemgerechtigde leden

1. Inwoners van Boutersem die belangstelling hebben voor ontwikkelingssamenwerking en
duurzame ontwikkeling en die doelstellingen kunnen onderschrijven.

2. Een afgevaardigde van iedere organisatie die werkzaam is op het vlak van internationale samenwerking, derde wereldproblematiek, cultureel uitwisselingsbeleid en ter bevordering van duurzame ontwikkeling

3. Een afgevaardigde van elke sociaal-culturele organisatie of instantie die zich vindt in de doelstellingen van de GRIS

4. Een afgevaardigde van het OCMW en een afgevaardigde van bet onderwijs die op vrijwillige basis hieraan participeren

De leden vermeld onder 1,2,3,4 mogen geen deel uitmaken van de gemeenteraad of de OCMW-raad

B. Niet stemgerechtigde leden

1. De schepen van ontwikkelingssamenwerking
2. Een afgevaardigde per politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
3. De gemeentelijke ambtenaar die door het CBS wordt aangeduid

Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst van de leden van de GRIS vast.

Internationale Samenwerking

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 62
e-mail
InternationaleSamenwerking@boutersem.be
Vandaag gesloten