Werking Gemeenteraad en RMW

Werking gemeenteraad

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en heeft een verordenende bevoegdheid: de gemeenteraad kan bijgevolg gemeentelijke reglementen goedkeuren.

De bevoegdheden van de gemeenteraad zijn o.m.:

  • Goedkeuren van de begroting en van de rekeningen
  • Benoeming van het gemeentepersoneel
  • Stemmen over de uitvoering van grote werken
  • Vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen van werken, leveringen en diensten

Werking RMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW) regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij een wet of een decreet het anders bepaalt. Als een wet of een decreet bepaalde aangelegenheden niet aan een ander orgaan van het OCMW toewijst, behoren ze tot de bevoegdheid van de RMW.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt het beleid van het OCMW.  De raad kan daartoe algemene regels en reglementen vaststellen over:

  • het beleid van het OCMW
  • het inwendig bestuur
  • arbeidsreglementen
  • richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun

De RMW kan, onder bepaalde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau. Een aantal bevoegdheden zijn niet vatbaar voor delegatie.

De gemeenteraad en de RMW bestaat samen uit 19 leden. Deze worden om de 6 jaar gekozen door de inwoners. Het aantal raadsleden waarover een gemeentebestuur mag beschikken hangt af van het aantal inwoners.


Zittingen Gemeenteraad en RMW

Elke vierde donderdag van de maand (behalve juli) komt de Gemeenteraad en de RMW samen. In sommige gevallen wordt er afgeweken van deze datum.

De openbare vergadering van beide raden zijn toegankelijk voor het publiek. De besloten vergadering gebeurt achter gesloten deuren daar deze meestal over personen gaat waarover er moet gestemd worden (aanstellingen, ...).