GRIS

Samenstelling van de GRIS

Art.3 van de statuten bepaalt de wijze waarop de GRIS is samengesteld:

Artikel 3: samenstelling

De GRIS is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Art200~2 van bet Gemeentedecreet inzake evenwichtige vertegenwoordiging van de geslachten is van toepassing.
Elk lid bepaalt bij toetreding in welke hoedanigheid hij/zij zal zetelen in de GRIS.
Verwantschap van de leden is toegelaten, maar er kunnen maximaal twee personen in de
raad zetelen die een verwantschap hebben tot en met 4de graad

A. Stemgerechtigde leden

 1. Inwoners van Boutersem die belangstelling hebben voor ontwikkelingssamenwerking en
  duurzame ontwikkeling en die doelstellingen kunnen onderschrijven.
 2. Een afgevaardigde van iedere organisatie die werkzaam is op het vlak van internationale samenwerking, derde wereldproblematiek, cultureel uitwisselingsbeleid en ter bevordering van duurzame ontwikkeling
 3. Een afgevaardigde van elke sociaal-culturele organisatie of instantie die zich vindt in de doelstellingen van de GRIS
 4. Een afgevaardigde van het OCMW en een afgevaardigde van bet onderwijs die op vrijwillige basis hieraan participeren

De leden vermeld onder 1,2,3,4 mogen geen deel uitmaken van de gemeenteraad of de OCMW-raad

B. Niet stemgerechtigde leden

 1. De schepen van ontwikkelingssamenwerking
 2. Een afgevaardigde per politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad
 3. De gemeentelijke ambtenaar die door het CBS wordt aangeduid

Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst van de leden van de GRIS vast (bijlage).


Subsidies

Bij het toekennen van subsidies wordt er onderscheid gemaakt tussen een activiteit en een project.

 • Indien je een evenement organiseert waarvan de inkomsten geschonken worden aan ontwikkelingssamenwerking, kan dit evenement als activiteit  in aanmerking komen voor een subsidie. Meer bepaald kan je gratis gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur, die je zelf moet aanvragen
 • Wil je een project ondersteunen in een ontwikkelingsland, dan kan je in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning.

Je vindt de aanvraagformulieren voor een activiteit/project in bijlage onderaan.

Voorwaarden

Alle voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement.

Procedure

Je dient het subsidieformulier, volledig ingevuld, in bij de dienst Internationale samenwerking.
De GRIS zal de aanvraag beoordelen.
Indien deze gunstig wordt beoordeeld zal de adviesraad het advies voorleggen aan het college van burgemeester en schepen die dan beslist of de subsidie zal toegekend worden.


De visietekst, het huishoudelijk reglement en de statuten vind je onderaan in bijlage.


Fairtrade gemeente

De gemeente heeft de titel van Fairtrade gemeente.

Dit betekent dat de gemeente voldoet aan de zes criteria die daarvoor vereist zijn, zoals geformuleerd op de website van www.fairtradegemeenten.be.

Concreet betekent dit dat in de gemeentelijke diensten en in de gemeentelijke basisschool fairtrade producten en streekkproducten worden aangekocht, voor dagelijks gebruik, bij activiteiten en op recepties.

Logo GRIS

Internationale Samenwerking

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 62
e-mail
InternationaleSamenwerking@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u

Extra openingsuren Burgerzaken: woensdag van 13 u tot 15.45 u

Openingsuren Ruimtelijke Ordening en Woonkwaliteit (klik op de link)