Bossen, ontbossen en kappen van bomen

Het Bosdecreet streeft naar een zo goed mogelijke bescherming van waardevol bos. Concreet houdt dat ook in dat men omzichtig moet omspringen met het kappen van bomen en bos.
Daarom zijn er een aantal strikte regels opgesteld rond kapping, zowel voor openbaar als voor privébos.

  • Kappingen voorzien in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
  • Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet een machtiging worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
  • Ook kappingen in privébos moeten eerst aangevraagd worden bij het ANB. 

Meer info

Voor meer info kan je tijdens de kantooruren terecht bij de celverantwoordelijke beleidsuitvoering van de Provinciale Diensten van het ANB.

http://www.natuurenbos.be/

Procedure

Een aanvraag tot kapping kan bij Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ingediend worden met onderstaand formulier.
Het Agentschap beslist binnen de zestig dagen of je al dan niet een kapmachtiging krijgt.

Een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen kan gebeuren zonder kapmachtiging, maar dan moet deze kapping en de motivatie ervoor wel ten laatste 24 uur na het uitvoeren van de kapping schriftelijk worden gemeld aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Bij een kapping om sanitaire redenen moet de kapping en de motivering ervan minstens veertien dagen voor het uitvoeren van de kapping schriftelijk aan het Agentschap voor Natuur en Bos worden meegedeeld. Met sanitaire redenen bedoelt men het voorkomen van verdere aantasting door ziekte.

Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen moet de bosbeheerder binnen de 6 maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring aan het Agentschap voorleggen.

Natuur en Bos

Milieu en duurzaamheid

adres
Neervelpsestraat 113370 Boutersem
tel.
016 72 10 61
fax
016 49 17 36
e-mail
milieudienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u