Kerkstraat

Update 13 februari - Verkeersremmende maatregel

Betreft: Aanleg van ‘Berlijnse kussens’ – toelichting door schepen van Openbare werken en Mobiliteit

In de Kerkstraat zullen verkeersremmende maatregelen geïmplementeerd worden door de aanleg van twee ‘Berlijnse kussens’. Hiermee wordt ingegaan op de bezorgdheid van de inwoners van de Kerkstraat betreffende mogelijk sluipverkeer en/of verkeer aan te hoge snelheid.

De ‘Berlijnse kussens’ zullen op twee locaties geplaatst worden. ‘Berlijnse kussens’ zijn veelal gemaakt van kunststof. Doordat een vracht- of landbouwvoertuig breder is dan het kussen kunnen deze er wel overheen rijden zonder hinder van het kussen te hebben, maar een auto niet. Fietsers kunnen ook ongehinderd doorstromen.

De schepen van Openbare werken en van Mobiliteit zullen ter plaatse aanwezig zijn om hierover een extra woordje uitleg te geven en om uw vragen hierover te beantwoorden.

dinsdag 19 februari 2019 van 18 u tot 18.30 u

De inwoners zullen deze uitnodiging ontvangen via hun brievenbus. Je vindt de brief ook onderaan dit bericht bij 'downloads'.

 

Update 17 januari

De werkzaamheden in de Kerkstraat zijn dusdanig gevorderd dat de aannemer de voorbereidende werken aan het uitvoeren is voor de aanleg van het wegdek. Door het ondiep zitten van een aantal nutsleidingen moest men zeer voorzichtig zijn bij de uitgraving van het wegkoffer. Dit heeft, samen met het extra plaatsen van wachtaansluitingen voor de onbebouwde percelen, geleid tot enige vertraging van de werken.

Na het plaatsen van de straatkolken - op het gedeelte waar asfalt wordt gelegd - is men volop bezig met het aanbrengen van de onderfundering van het wegdek. Vervolgens gaat men de ter plaatse gestorte betongoten aanleggen (gedeelte asfaltweg). Nadien worden de straatkolken geplaatst en waar nodig boordstenen (op het gedeelte met klinkerverharding).

Omdat de afvoergoot en de straatkolken - op het gedeelte met klinkerverharding - in het midden van de weg worden geplaatst, gaat dit tijdelijke hinder geven voor het bereiken van de woningen. De aannemer gaat zo snel mogelijk een aanvulling van het wegkoffer voorzien zodat er niet tegen de uitstekende elementen kan gereden worden.

Tijdens deze werkzaamheden zal het geregeld niet mogelijk zijn om met de wagen tot op de oprit van de aanpalende woningen te rijden. De aannemer zal de bewoners hiervan telkens tijdig op de hoogte brengen.

Volgens planning wordt er begin maart gestart met asfalteren. Dit zal vooral afhangen van de weersomstandigheden en wanneer de asfaltcentrales terug starten met de productie. Het klinkerwerk zal ongeveer een tiental dagen in beslag nemen. Als alles volgens planning verloopt, zullen de werken in de Kerkstraat begin april achter de rug zijn. 

 

Update 13 december

De gescheiden riolering is sinds kort aangelegd over het volledige traject. Intussen is de aannemer vanaf de Kerkomsesteenweg gestart met de uitgraving voor de aanleg van de wegfundering. Hierbij dienen er plaatselijk nog aanpassingen uitgevoerd te worden voor het dieper leggen van nutsleidingen, hetgeen de vooruitgang van de werkzaamheden enigszins vertraagt. Bedoeling is toch om de fundering voor de aanleg van de klinkerverharding klaar te krijgen voor het eindejaarsverlof, zodat de omwonenden op een zo optimaal mogelijke manier hun woning kunnen bereiken.

Op het tweede wegdeel - Komende van de Kumtichsestraat (wat later geasfalteerd zal worden) is men volop bezig met het plaatsen van huisaansluitputjes. Omdat er zich op dat deel nog meerdere bouwpercelen bevinden, worden er ook daar wachtaansluitingen voorzien, zodanig dat het wegdek later niet zal moeten opgebroken worden om nieuwe woningen te kunnen aansluiten. (Dit wordt ook gedaan voor het woonuitbreidingsgebied dat tot tegen de Kerkstraat grenst). Dit betekent dat er heel wat extra wachtaansluitingen gerealiseerd moeten worden die in het oorspronkelijk dossier niet voorzien waren.

Er zal tijdens de werkdag enige hinder voor de omwonenden zijn omdat de woningen tijdens de werkuren niet bereikbaar zullen zijn met de wagen. Er zijn namelijk meerdere ploegen aan het werk om dit zo snel mogelijk af te werken. Er is met de aannemer afgesproken dat er na de werkuren wel doorgang zal mogelijk zijn. Ook na deze werken gaat men de weg voorzien van extra steenslag om de bereikbaarheid tijdens de verlofperiode zo optimaal mogelijk te houden.

De totaliteit van de werken zal omwille van de grote hoeveelheid bijkomend te plaatsen wachtaansluitingen wat meer tijd in beslag nemen en wordt, rekening houdende met nog een aantal verletdagen ten gevolge van weersomstandigheden, het einde van de werken ingeschat op begin april volgend jaar.

 

Update 12 november

De rioleringswerken schieten goed op. Intussen is in het gedeelte vanaf huisnummer 41 de DWA (droogweerafvoer) aangelegd en is de RWA (Regenwaterafvoer) richting Molendriesbeek zo goed als klaar. Alle huisaansluitingen zijn op dit gedeelte ook al aangesloten op de juiste hoofdriool. Heel wat aanpalende eigenaars hebben ook reeds de nodige werkzaamheden uitgevoerd om gescheiden riolering aan te leggen. De doorpersing van de nieuwe riool vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot de woning met huisnummer 37 is uitgevoerd.

Binnenkort zal er gestart worden met de aanleg van de rioolbuizen vanaf huisnummer 41 in de richting van de Kumtichsestraat. Op dit gedeelte gaat de aannemer de beide afvoeren RWA en DWA gelijktijdig aanleggen in dezelfde sleuf. De omwonende kunnen, nog steeds, al naargelang de vordering van de bouwpu,t hetzij via de Kumtichsestraat, hetzij via de Kerkomsesteenweg hun woning bereiken. Ook wat de huisvuilophaling betreft gaat Ecowerf langs beide zijden zover mogelijk de straat in rijden voor de ophaling.

Stilaan worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de nieuwe weg. In het gedeelte komende vanaf de Kerkomsesteenweg worden, zoals gesteld op de infoavond klinkers aangelegd in elleboogverband met een goot in het midden van de straat. Er worden standaard grijze klinkers gebruikt voor de aanleg van de rijweg en antraciet kleurige klinkers gebruikt voor de aanleg van de stroken links en rechts van de rijweg die aansluiten tegen de perceelsgrenzen.

In het gedeelte komende van de Kumtichsestraat wordt geasfalteerd tussen vooraf aan te leggen betonnen goten. Het wegdek gaat dusdanig in helling (langsprofiel en verkanting) aangelegd worden zodat het oppervlaktewater van de woningen weggeleid wordt.  Op het laatste punt van de straat gaan extra straatkolken voorzien worden om bij hevige regenval het hemelwater op te vangen. Op die manier zal de wateroverlastproblematiek voorkomen worden.

Hopelijk blijven de weersomstandigheden gunstig zodat er zonder weerverlet verder gewerkt kan worden.

 

Update 4 oktober 2018

Alle aanpassingswerken voor de nutsleidingen zijn uitgevoerd. Er dienen nog wel enkele telenetkastjes en aansluitingen voor de nieuwe verlichtingspalen verplaatst te worden.

De doorpersing van de nieuwe riool vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot de woning met huisnummer 37 is uitgevoerd.

Intussen werd gestart men het opbreken van het wegdek dat ter plaatse gebroken wordt en als steenslag terug in de rijbaan wordt gelegd zodat de woningen bereikbaar blijven.

Vanaf maandag 8 oktober wordt gestart met het vervangen van de riolering vanaf de Molendriesbeek tot aan de Kerkstraat. Dit werk zal ongeveer een week in beslag nemen. Via deze buis zal later nog enkel regenwater afgevoerd worden naar de beek.

Aansluitend daarop zal de riolering in de Kerkstraat aangelegd worden vanaf ca. woning met huisnimmer 41 in de richting van de Kumtichsestraat. Deze werken gaan ongeveer drie weken in beslag nemen.

De omwonenden kunnen al naargelang de vordering van de bouwput hetzij via de Kumtichsestraat, hetzij via de Kerkomsesteenweg hun woning bereiken.

Als uiteindelijk de riolering is aangelegd tot aan de Kumtichsestraat dient er nog een klein stukje riool aangelegd te worden vanaf de woning met huisnummer 41 dat zal aansluiten op de nu reeds aangelegde nieuwe riool in de richting van de Kerkomsesteenweg.

Vervolgens zullen de huisaansluitingen op de riool worden uitgevoerd. Daarna kan dan de nieuwe verharding aangelegd worden.

Betreffende de huisvuilophaling: Ecowerf zal langs beide zijden zover mogelijk de straat in rijden. Indien nodig zal de aannemer de bewoners helpen om hun afvalbakken te brengen tot waar Ecowerf ze kan ledigen.

 

Meer info

---------------------------- 

Voor verdere vragen kan je terecht bij de aannemer V&V infra:

0470 69 72 36

0472 05 34 54

of bij de Gemeente Boutersem:

0477 25 74 16

marc.vanesch@boutersem.be

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u