Boskouterstraat

Update 13 maart 2019

Update eerste fase van de werken:

  • Boskouterstraat: uitvoering van de rioolrenovatie (van de RWA leidingen) / aanbrengen van de toplaag (planning: eind maart, begin april);
  • Struisblokstraat: momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de huisaansluitingen / nadien plaatsen van de straatkolken / daarna start voorbereidende werken voor de afwerking van de straat.
  • De ‘kleine’ Malendriesstraat en de Leuvensevoetweg en binnenkort ook de Struisblokstraat en de Haarbeekweg krijgen opnieuw vorm: planning is om tegen eind maart, begin april de asfaltering uit te voeren.

Update tweede fase van de werken:

  • De pompput t.h.v. de Haarbeekweg wordt afgewerkt voor indienstname.
  • De hoofdriool zal vermoedelijk tegen eind deze maand zijn aangelegd (tot aan het einde van de werken (huisnr. 87), in de richting van de Koppeleikenstraat).
  • Nadien: uitvoeren van de huisaansluitingen / plaatsen van de straatkolken / wegenwerken voor afwerking van de straat.

Zoals door meerdere bewoners gewaarschuwd en ondanks de vooraf uitgevoerde grondonderzoeken is er in de praktijk gebleken dat de plannen voor de aanleg van de riool tussen huisnr. 48 en huisnr. 65 moesten aangepast worden. Vooral om schade aan de aanpalende woningen te voorkomen, zal de nieuwe DWA-riool minder diep aangelegd worden. Een deel ervan zal zelfs in de andere richting afwateren (in de richting van het pompstation, i.p.v. in de richting van de Boskouterstraat). Dit betekent ook dat er niet alleen een persleiding de gasleidingen van Fluxus zal kruisen, maar ook een rioolbuis (zoals eerder gesteld, zal dit onder strenge veiligheidsmaatregelen en onder toezicht van Fluxus gebeuren). Uiteindelijk zullen er ook zwaardere pompen nodig zijn om het afvalwater terug te pompen naar de riolering die afwatert in de richting van de Malendriesstraat.

Uitvoeringstermijn:

Ondanks de aangepaste plannen en uitvoeringsmethode zal de totaliteit van de werken nauwelijks vertraging oplopen. Volgens planning zou de asfaltering van de Boskouterstraat (tweede fase) nog voor de paasvakantie kunnen uitgevoerd worden. Na de paasvakantie zal enkel dit deel nog moeten afgewerkt worden (herstellen van de bermen, inritten, …). Dit betekent dat de werken eind mei, begin juni ten einde zijn.

Toekomstige werkzaamheden:

Er werd reeds gecommuniceerd dat er na deze werken nog een vervolg komt in de richting van de Kerkomsesteenweg. Deze werken, in opdracht van Fluvius, zullen volgens planning midden volgend jaar opstarten. Het betreft het gedeelte vanaf het einde van de huidige werken tot Koppeleikenstraat nr 28.

Wegenis en rioleringsproject Collector Molendries: groot deel van de Malendriesstraat en een deel van de Kerkomsesteenweg
=> planning start van de werken: deze zomer
=> er zal binnenkort een infoavond i.v.m. deze werken georganiseerd worden

Werken door Aquafin: vanaf Koppeleikenstraat nr 28 tot aan de Kerkomsesteenweg, een deel van de Kerkomsesteenweg (vanaf de grens met Binkom tot aan het kruispunt), een deel van de Kumtichsestraat
=> planning werken 2021 -2022

Bij eventuele vragen of problemen kan je nog steeds contact opnemen met Marc Van Esch via 0477 25 74 16 of marc.vanesch@boutersem.be. Wij hopen samen met u op een vlotte verdere verloop van de werf met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

Dit bericht wordt ook bezorgd in de brievenbussen van de betrokken inwoners. Je vindt het onderaan bij 'downloads'.

Update 13 februari 2019

De aannemer zal binnenkort starten met de detailafwerking van de eerste fase van de werken. Ook worden voorbereidingen getroffen om de tweede fase met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden verder te zetten.

Leuvensevoetweg
Deze week is gestart met de aanleg van de persleiding. Nadien volgen: plaatsing van de boordstenen, fundering van de weg, plaatsing van de kopmuren en de beschoeiing aan het begin van de beek. Het plaatsen van de pompen in de pompput en de verdere technische uitrusting is in voorbereiding.

Boskouterstraat
Eerste fase: Verderzetting van de werken: afwerking van de bermen, herstelling van de onderzoekskamers van de RWA riolering, stelselmatige herstelling van de inritten.  De inritten worden in principe hersteld in oorspronkelijke toestand. In overleg tussen de aanpalende eigenaars en de aannemer kan er gekozen worden om een ander materiaal te gebruiken, zodat de herstelling naar behoren kan uitgevoerd worden. Er worden ook voorbereidende werken uitgevoerd voor de renovatie van de oude riool (bekleding aan binnenzijde met polyester voor verder gebruik als RWA afvoer). Bij al deze werkzaamheden zal steeds doorgaand verkeer mogelijk blijven.

Tweede fase: De verdere aanleg van de hoofdriool is momenteel opgeschort omdat aangepaste middelen nodig zijn om op een veilige manier te kunnen werken en schade te voorkomen aan de aangrenzende woningen. Van zodra er een consensus is over de uitvoeringsmethode zullen deze werken verderzet worden.

‘kleine’ Malendriesstraat
Hier dient nog een RWA riolering aangelegd te worden zodat deze woningen ook kunnen aansluiten op een gescheiden rioleringsstelsel. Deze riool wordt aangelegd in PVC buizen. De werkzaamheden zullen een drietal dagen in beslag nemen en zijn gepland voor volgende week (week van 18 februari). Aansluitend zal men hier ook de voorbereidende werken uitvoeren voor de aanleg van het nieuwe wegdek. De totale duur van de nog uit te voeren werken in dit straatdeel wordt geschat op een zestal werkdagen.

Haarbeekweg
Als alles naar planning verloopt, wordt op 25 februari gestart met de werken in de Haarbeekweg: opbraak van de weg, aanleg DWA riool, aanleg van het nieuwe wegkoffer. Aansluitend op deze werken zullen de nog resterende rioleringswerken worden uitgevoerd vanaf de pompput t.h.v. het kruispunt van de Haarbeekweg in de richting van de Koppeleikenstraat. Langs dit gedeelte zijn er minder woningen die aangesloten moeten worden, waardoor dit vlot zal verlopen.

Om de hinder van de werken zoveel mogelijk te beperken heeft men momenteel een bijkomende opslagplaats aangelegd langs de Haarbeekweg, waardoor het materiaal voor de aanvulling van de sleuf niet via de omleiding - Koppeleikenstraat/Kerkomsesteenweg/Malendriesstraat/nieuw deel Boskouterstraat - dient te gebeuren.

Struisblokstraat
Eind februari worden de nog uit te voeren werkzaamheden hervat. Ingevolge de slechte ervaringen met de onderaannemer (die huisaansluitingen heeft uitgevoerd in de eerste fase van de werken) heeft de aannemer beslist om de huisaansluitingen met eigen personeel uit te voeren. Dit betekent dat bij de hervatting van de werken in de Struisblokstraat aansluitend de voorbereidende wegenwerken worden uitgevoerd.

 

Omdat de werken in de zijstraten vrij moeizaam verliepen en het intussen duidelijk geworden is dat er bijzondere technieken nodig zullen zijn voor de aanleg van de riolering in de Boskoutstraat - tussen de Struisblokstraat en de Haarbeekweg - bekijkt de aannemer de mogelijkheid om de aanleg van de kantstroken en de asfaltering in twee fasen uit te laten voeren. Als dit haalbaar is, zal er mogelijk half maart geasfalteerd kunnen worden in de zijstraten.

Het asfalteren van de tweede fase van de werken en bijgevolg ook het einde van de werken wordt intussen tegen eind april, begin mei ingeschat.

Ten slotte willen we nog even vermelden dat er reeds in de ontwerpfase van het project de nodige aandacht besteed werd aan de werkzaamheden in de buurt van de Fluxys gasleidingen. Het is een wettelijke verplichting om de werken tijdig aan te kondigen. Er zal een gespecialiseerde toezichter van Fluxys op de werf aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van de werken. Op de locatie liggen twee Fluxys gasleidingen, één op een diepte van 3 m (er werd een oranje net boven gelegd om deze te signaleren). De tweede gasleiding ligt op een diepte van 1,50 m. Boven deze leiding is een betonnen plaat aanwezig van 10 cm dikte zodat men bij graafwerken niet ongehinderd dieper kan graven. Boven de gasleidingen wordt echter geen riolering aangelegd, maar enkel een persleiding. Dit om het afvalwater komende van de pompput t.h.v. de Haarbeekweg te pompen naar de riolering in de richting van de Malendriesstraat. Deze wordt aangelegd op een maximum diepte van 95 cm. Het eerste deel hiervan (vanaf de pompput tot de woning met huisnr. 59) zal volgende week aangelegd worden volgend op de aanleg van de persleiding in de Leuvensevoetweg.

 

Bij eventuele vragen of problemen kan je nog steeds contact opnemen met Marc Van Esch via 0477 25 74 16 of marc.vanesch@boutersem.be. Wij hopen samen met u op een vlotte verdere verloop van de werf met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

Dit bericht wordt ook bezorgd in de brievenbussen van de betrokken inwoners. Je vindt het onderaan bij 'downloads'.

 

Update 17 januari 2019

De eerste fase van de werken in de Boskouterstraat is grotendeels uitgevoerd. Er werd gestart met de afwerking van de bermen. Later zullen ook de inritten van de woningen op dit gedeelte afgewerkt worden. De voorbereidende werken voor de afwerking van de zijstraten Kleine Malendriesstraat, Leuvensevoetweg en Struisblokstraat zijn gestart.

De tweede fase van de werken is intussen gestart. Deze werken omvatten in eerste instantie de aanleg van de hoofdriool vanuit de reeds geplaatste pompput ter hoogte van de aansluiting met de Haarbeekweg - in de richting van de Malendriesstraat - om daar aan te sluiten op het reeds aangelegde deel van de eerste fase. In de andere richting wordt riolering aangelegd vanaf de Haarbeekweg tot de woning met huisnummer 87.

De resterende woningen van de Boskouterstraat zullen in een later project opgenomen worden waarbij gescheiden riolering zal aangelegd worden in de Koppeleikenstraat en de aansluitende zijstraten. Van zodra de plannen van dit project vorm krijgen zal hierover de nodige toelichting gegeven worden. 

 

In het kader van de neveneffecten van de werkzaamheden verlenen we hierbij meer specifieke informatie omtrent de huidige modder problematiek ten gevolge van de werf:

Vanaf de stapelplaats/breekwerf langs de Begijnenbosstraat, wordt materiaal aan- en afgevoerd voor de wegenwerken. Momenteel ligt deze stapelplaats er zeer modderig bij.  Het is vanop die locatie dat materiaaltransport gebeurt richting Boskouterstraat. Dit kan rechtsreeks of via de Koppeleikestraat, Kerkomsesteenweg en Malendriesstraat.  Dit werftransport heeft tot gevolg dat er ook modder op het wegdek van de Koppeleikenstraat en de Boskouterstraat terecht komt.

Op uitdrukkelijke vraag van de gemeente heeft de werkleider verzekerd dat men vanaf woensdagochtend 16/01/2018 de stapelplaats/breekwerf zo gaat inrichten dat er tijdens het werftransport minder modder op de rijweg terecht komt.  Hiertoe zal tijdelijk een steenpuin verharding aangelegd worden langs de Begijnen-bosstraat.  Daarnaast zal men voortaan ook dagelijks de rijweg met een borstelwagen (vrachtwagen) vegen.

 

Bij het uitvoeren van de werken zullen ook op een gegeven moment de Fluxys gasleidingen gekruist moeten worden. Er rijzen vragen over hoe dit in zijn werk zal gaan en welke veiligheidsmaatregelen hiervoor werden genomen. Een toelichting:

Reeds in de ontwerpfase van het project werd hier de nodige aandacht aan besteed. Het is een wettelijke verplichting om de werken tijdig aan te kondigen. Er zal een gespecialiseerde toezichter van Fluxys op de werf aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van de werken. Op de locatie liggen twee Fluxys gasleidingen, één op een diepte van 3 m (er werd een oranje net boven gelegd om deze te signaleren). De tweede gasleiding ligt op een diepte van 1,50 m. Boven deze leiding is een betonnen plaat aanwezig van 10 cm dikte zodat men bij graafwerken niet ongehinderd dieper kan graven. Boven de gasleidingen wordt echter geen riolering aangelegd, maar enkel een persleiding (PE drukleiding, in de volksmond socarexdarm). Dit om het afvalwater komende van de pompput t.h.v. de Haarbeekweg te pompen naar de riolering in de richting van de Malendriesstraat. Deze wordt aangelegd op een maximum diepte van 95 cm.

 

 Als gemeente volgen wij dit zo goed mogelijk op en indien er wijzigingen in de aanpak optreden zullen we de gepaste communicatie doen. We beseffen dat de omstandigheden voor de betrokkenen niet ideaal zijn en trachten kort op de situatie in te spelen. 

Bij eventuele vragen of problemen kan je nog steeds contact opnemen met Marc Van Esch via 0477 25 74 16 of marc.vanesch@boutersem.be. Wij hopen samen met u op een vlotte verdere verloop van de werf met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

 

Update 24 december

De eerste fase van de rioleringswerken is nagenoeg uitgevoerd en de aannemer is erin geslaagd om nog net voor het eindejaarsverlof de asfalt onderlaag aan te leggen in de Boskouterstraat. In de zijstraten dienen nog enkele werkzaamheden uitgevoerd te worden waardoor de verdere afwerking van wegen nog niet mogelijk was. Zo dient er in de ‘Kleine’ Malendriesstraat nog een RWA riool aangelegd te worden, in de Leuvensevoetweg nog een persleiding gelegd te worden en in de Strijdersstraat/Driesstraat nog de huisaansluitingen overgekoppeld te worden. Vervolgens gaat men hier ook overgaan tot het plaatsen van de straatkolken en de aanleg van de boordstenen. Deze werken zullen ongeveer gelijklopend uitgevoerd worden met de aanleg van een tweede deel van de hoofdriool in de Boskouterstraat.

Als de weersomstandigheden het toelaten zal de aannemer op 8 januari terug starten met de werken.

Daarbij zal men eerst de bouwput maken voor het plaatsen van de pompput die onder het wegdek van de Boskouterstaat ter hoogte van het kruispunt met de Haarbeekweg is voorzien. Ofschoon dit een prefab constructie is, zal het plaatsen ervan tot enkele dagen in beslag nemen. Vervolgens zal men systematisch het wegdek in de richting van de Fluxys opbreken en riolering aanleggen om uiteindelijk aan te sluiten op  het reeds aangelegde gedeelte net voor het kruispunt met de Driesstraat. Pas nadat dit deel is aangelegd, wordt er vanaf de Pompput (Haarbeekweg) verder gewerkt tot het einde der werken net voorbij de boerderij met huisnr. 87. Het einde van de werken is nog steeds, rekening houdende met enkele verletdagen, tegen april-mei vooropgesteld.

Omdat er tijdens de uitvoering van de eerste fase nogal wat klachten waren over gebrekkige communicatie, is er voor het vervolg van de werken het idee geopperd om een paar mensen, als vertegenwoordigers van aanpalende bewoners te betrekken bij de wekelijkse werfvergadering. Zij kunnen fungeren als spreekbuis van de straat om dusdanig de aandachtspunten mee op te kunnen nemen in de werkzaamheden en er zodoende een verbeterde wisselwerking ontstaat tussen de bewoners, de gemeente en de aannemer. De wekelijkse werfvergadering gaat door op donderdag om 11 u in de werfkeet ter hoogte van huisnr 87. Indien er mensen zijn die zich wekelijks op dat tijdstip kunnen vrijmaken en in naam van de buurt willen optreden, mag men zich hiervoor kandidaat stellen.

Bij eventuele vragen of problemen kan je nog steeds contact opnemen met Marc Van Esch via 0477 25 74 16 of marc.vanesch@boutersem.be

Wij hopen samen met u op een vlotte verdere verloop van de werf met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

 

Update 14 december

Maandag start de aannemer met de asfalteringswerken (indien geen vrieskou of te veel regen).

Er zal gestart worden omstreeks 7.00 u vanaf het kruispunt met de Malendriesstraat. Men gaat asfalteren tot aansluitend op de bestaande betonweg. Er zal dus maandag tijdens de werken geen verkeer mogelijk zijn op de Boskouterstraat over het volledige traject waar asfalt wordt aangelegd.

Naast de asfalteringswerken zal er ook in de Struisblokstraat verder gewerkt worden. Daar gaat men de voorbereidende werken voor het plaatsen van de straatkolken uitvoeren. (aansluitingen maken op de RWA riolering).

In de Kleine Malendriestraat, Leuvense Voetweg en de Struisbolkstraat - Driesstraat is reeds steenslag aangebracht om de woningen zo vlot mogelijk te kunnen bereiken.

Vanaf dinsdag gaat men ernaar streven om alle opritten langs de Boskouterstraat terug bereikbaar te maken tegen vrijdag 21 december (om de werf zo veilig mogelijk te maken voor de verlofperiode).

In normale weersomstandigheden zullen de werkzaamheden hervat worden op dinsdag 8 januari. De planning hiervan zal later nog volgen.

 

Update 12 november 2018

Na de aanleg van de hoofdriool in de eerste fase van de werken heeft de aannemer de laatste weken de riool aangelegd in de ‘Kleine’ Malendriesstraat en de Leuvense Voetweg. Tevens zijn de huisaansluitingen in uitvoering gegaan en deze zijn, voor wat de Boskouterstraat betreft, zo goed als allemaal uitgevoerd. Ook zijn er heel wat aanpalende eigenaars die reeds de nodige inspanningen geleverd hebben om hun rioolstelsel aan te passen en afvoeren gescheiden aan te bieden. In tegenstelling tot wat eerst verwacht werd, is de eerste fase van de aanleg van de hoofdriool tot aan de Fluxys gasleiding niet helemaal gelukt. Omwille van de bodemgesteldheid en het risico op schade aan de aanpalende woningen heeft men de werkzaamheden met de normale uitvoeringsmethode moeten stoppen. Intussen is er een aangepaste werkwijze voor die locatie door de aannemer voorgesteld en goedgekeurd door het studiebureau. Het verder aanleggen van de hoofdriool in de Boskouterstraat gaat echter niet meer opgestart worden voor de eindejaarsperiode. Dit gedeelte zal bij aanvang van de tweede fase (tussen Fluxys leiding en het einde van de werken richting Koppeleikenstraat) mee uitgevoerd worden.

Eerst wordt nog de riolering in de Struisblokstraat en Driesstraat aangelegd en gaat de aannemer alles in het werk stellen om nog voor het einde van het jaar in het opgebroken gedeelte van de Boskouterstraat de eerste asfaltlaag te kunnen aanleggen. Zo gaat men kortelings van start met het plaatsen van straatkolken en zullen eind november de betonnen kantstroken aangelegd worden ter voorbereiding van de asfalteringswerken, momenteel reeds ingepland, half december.

Het plaatsen van de betonnen kantstroken zal, zoals reeds gesteld op de infoavond, heel wat hinder met zich meebrengen omdat er niet mag overgereden worden tijdens het uitdrogingsproces. Bijgevolg kunnen voertuigen niet tot op de oprit of in de garage tijdens deze periode. De aannemer zal je tijdig informeren vanaf wanneer dit zal uitgevoerd worden zodat je de nodige voorzorgsmaatregelen kan treffen.  

De voorbije weken zijn er enkele meldingen geweest aangaande het moeizaam verlopen van de huisvuilophaling.

Het is echter zo dat er met Ecowerf  werd afgesproken om met  de vuilniswagens  zover als mogelijk op de werf te rijden, zowel vanaf de Malendriesstraat als vanaf de Koppeleikenstraat. De delen waar men wegens de werkzaamheden niet kan geraken, wordt aan de aannemer gevraagd de bakken buiten de werkzone te brengen, indien mogelijk mag je dit uiteraard ook zelf doen.

Tot slot willen we melden dat de aannemer die werkt in opdracht van de waterleiding intussen ook leidingen is aan het aanleggen in de zijstraten aansluitend op de Boskouterstraat. In deze straten gaat ook eandis de leidingen ondergronds brengen en nieuwe verlichting plaatsen. Langs de Boskouterstraat zelf zal dit laatste echter pas na de wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd worden. Om voldoende bermbreedte hiervoor te hebben, zullen er op enkele plaatsen wegversmallingen aangebracht worden, uitgevoerd in kasseiverharding, zodat deze nog overrijdbaar zijn voor landbouwvoertuigen, maar toch snelheid remmend zullen zijn voor andere voertuigen. Het studiebureau heeft hiervoor beperkte aanpassingen vooropgesteld aan de wegenisplannen.

 

Update 5 oktober 2018

De rioleringswerken in de Boskouterstraat vorderen goed. Er wordt vooropgesteld dat de aanleg van de eerste fase van de hoofdriool in de Boskouterstraat eind oktober een feit zal zijn. Dit betekent dat de riolering tot net voor de Fluxys gasleiding  (t.h.v. woning met huisnummer 59) zal aangelegd zijn.

Vanaf dan wordt er voorlopig gestopt met de opbraak van de betonweg en de aanleg van riolering in de Boskouterstraat richting Koppeleikenstraat.

Eerst zullen er boordstenen, weggoten en een eerste asfaltlaag aangebracht worden in het eerste gedeelte. Voorafgaandelijk aan de wegopbouw gaat men stelselmatig de huisaansluitingen in de Boskouterstraat ontdubbelen en de DWA (droog weer afvoer) aansluiten op de nieuwe riolering. De bewoners worden persoonlijk op de hoogte gebracht wanneer dit zal plaatsvinden.

Intussen wordt er ook werk gemaakt van de aanleg van nieuwe riolering in de ‘kleine’ Malendriesstraat en in de Leuvense voetweg. Ook daar zullen praktische afspraken gemaakt worden met de bewoners.

Daarnaast worden al voorbereidingen getroffen voor het renoveren van de bestaande rioolbuis. In deze buis wordt een polyester kous aangebracht zodat de doorstroming in deze buizen weer voor jaren verzekerd blijft.

De voorbije week zijn er klachten geweest over overlast ten gevolge van modder en stof. Er werden daarom afspraken gemaakt met de aannemer om dit probleem tot een minimum te herleiden. Bij gunstige weersomstandigheden zal er zowiezo minder modder zijn.

Hieronder vind je de contactgegevens van alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de werken:

De rioleringswerken in de Boskouterstraat worden uitgevoerd in opdracht van INFRAX.

De wegeniswerken worden uitgevoerd in opdracht van de GEMEENTE BOUTERSEM

De totaliteit van de werken wordt geleid door het Studiebureau EVOLTA

De afkoppelingsdeskundige is RIOSAN

  • Els De Mote 0495 74 16 97 of Klaus Vanwambeke 0495 25 13 33  info@riosan.be

De werken worden uitgevoerd door VIABUILD

 

UPDATE 24 september 2018

Stand van zaken m.b.t. rioleringswerken Boskouterstraat en zijstraten

De voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe waterleiding langs de Boskouterstraat zijn voorlopig afgerond. Waar nodig werden ook alle huisaansluitingen vernieuwd.

Langs de (Kleine) Malendriesstraat werd een voorlopige noodleiding aangelegd in afwachting van de aanleg van de nieuwe riolering, pas nadien zal er een definitieve waterleiding aangelegd worden en zo nodig een nieuwe huisaansluiting gerealiseerd worden.

Langs de andere zijstraten (de Leuvense voetweg en de Haarbeekweg) wordt er gewacht met de aanleg van de nieuwe waterleiding tot net voor de start van de aanleg van de nieuwe riolering. In de zijstraten zal dan ook gelijktijdig het nog bovengronds aanwezige elektriciteitsnet ondergronds gelegd worden en de openbare verlichting vernieuwd worden. Dit wordt met de betrokken bewoners tijdig afgestemd. 

Langs de Boskouterstraat is de aannemer Viabuild intussen stelselmatig bezig met de aanleg van de eerste fase van de nieuwe DWA riool (rioolbuis voor het afvalwater ‘droog weer afvoer’). Het bestaande wegdek is stuk geklopt tot de kruising met de Fluxus gasleiding. Na de opbraak van het wegdek wordt de riolering gelegd en na aanvulling wordt de rijweg en de toegang tot de inritten terug aangevuld met steenslag. De woningen waar de riolering al werd aangelegd, zijn bereikbaar via de Malendriesstraat. De woningen waar nog geen riolering is aangelegd, zijn via de Koppeleikenstraat bereikbaar. Ter hoogte van de bouwput is het zelfs als voetganger niet aangewezen om hierlangs te gaan, zeker niet wanneer de graafmachines aan het werk zijn. Met de aannemer wordt overlegd om een smal begaanbaar pad te voorzien zodat de aanpalende bewoners toch aan hun huis geraken en op die manier de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 

UPDATE 13 augustus 2018: START werken op 16 augustus

Betreft: werken Boskouterstraat / deel Malendriesstraat / Leuvense voetweg /Driesstraat – Struisblokstraat / Chankelarenstraat 

Op 16 augustus starten effectief de werken in de Boskouterstraat voor de aanleg van de nutsleidingen.  Bij de aanleg van de nutsleidingen zal de betonverharding in de Boskouterstraat voorlopig behouden blijven. De asfaltverharding in het zijstraatje richting Malendriesstraat 138 A zal dadelijk opgebroken worden. De opritten zullen tijdelijk hersteld worden, de rest van de bermen niet. De aanleg van vooral de nieuwe waterleiding wordt geschat op een 30-tal dagen. Vervolgens zullen de huisaansluitingen op het volledige traject worden overgekoppeld. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de bewoners van elke woning afzonderlijk.

Vanaf 3 september worden de voorbereidende werken voor de aanleg van de riolering opgestart. Half september wordt dan effectief gestart met de aanleg van de riolering. Vanaf dan zal stelselmatig het wegdek van de Boskouterstraat opgebroken worden en zal de straat volledig onderbroken zijn voor en na de werkzone. De woningen zijn dan deels bereikbaar via de Malendriesstraat en deels bereikbaar via de Koppeleikenstraat en de Driesstraat.

 

UPDATE 25 juli 2018: LATERE START WERKEN BOSKOUTERSTRAAT

Infrax gaat starten met de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel in de Boskouterstraat en de aansluitende straten, een klein gedeelte van de Malendriesstraat (zijstraatje aansluitend op de Boskouterstraat), Leuvensevoetweg, Driesstraat, Struisblokstraat, Haarbeekweg en Chankelaarstraat.

Ter voorbereiding van de rioleringswerken gaan de nutsmaatschappijen werkzaamheden laten uitvoeren. De gemeente gaat mee financieren voor de aanleg van een nieuw wegdek en kantstroken. De eigenlijke werkzaamheden gaan van start na het bouwverlof.

In tegenstelling tot wat door de aannemer Viabuild eerder werd gecommuniceerd zullen de voorbereidende werken voor de aanleg van de riolering en de rioleringswerken zelf, niet kunnen starten op 1 augustus 2018 maar vermoedelijk pas eind augustus. Ondanks de afspraken die op de voorafgaandelijke coördinatievergaderingen werd afgesproken met de nutsmaatschappijen zal de aannemer EBN, die werkt in opdracht van De Watergroep, het vervangen van de waterleiding en andere aanpassingswerken aan de nutsleidingen, pas kunnen starten op 16 augustus 2018. De riolerings- en wegenwerken zullen hierdoor minstens 3 weken later kunnen starten.

Plaatselijk verkeer langs de Boskouterstraat zal nog mogelijk zijn begin augustus. De straat zal onderbroken worden van zodra de rioleringswerken effectief van start gaan. Wij houden u op de hoogte van zodra deze datum is vastgelegd en stellen alles in het werk om de coördinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen en de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

 

(Dit bericht wordt ook bezorgd in de brievenbussen van de betrokken inwoners).

 

Het eerdere bericht van 4 juli vind je hieronder:

Op 1 augustus 2018 starten wij met de wegenis- en rioleringswerken in uw straat. In een eerste fase zal er gewerkt worden vanaf de Malendriesstraat – Boskouterstraat nr. 1 tot aan de Boskouterstraat nr. 59.

De werken starten met de uitbraak van de bestaande verharding en de aanleg van de nieuwe riolering en huisaansluitingen. Bij de aanleg van de hoofdriolering zal uw woning voor een korte periode (1 dag) niet bereikbaar zijn met de wagen. Na aanleg van de riolering werken wij de rijbaan en de toegangen tot de woningen met een steenslagverharding af. Gelieve uw wagen tussen 7u en 17u zoveel mogelijk buiten de werfzone te plaatsen.

In de loop van de volgende dagen zullen er markeringspaaltjes worden aangebracht ter uitvoering van de werken. Voor een vlotte voortgang van de werken vragen wij u deze te laten staan. Op het einde van de werken zullen deze worden verwijderd.

Gedurende de voortgang van de werken brengen wij u verder op de hoogte van de geplande werken en de mogelijk hinder welke deze teweeg zullen brengen (plaatsen lijnvormige elementen, asfaltwerken,...). Wij proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Op de hoogte blijven van wegenwerken via SMS?

Vul dan het online formulier in: klik HIER

Meer info

Op de hoogte blijven van wegenwerken via SMS?

Vul dan het online formulier in via

www.boutersem.be > Bestuur & beleid > Informatie en communicatie > SMS ontvangen

 

Overzicht projecten in studie- en uitvoeringsfase

Een overzicht van relevante lopende projecten in studiefase en/of uitvoeringsfase is te raadplegen op de website via www.boutersem.be > wonen > wegen en groen > projecten in voorbereiding, studie- en uitvoeringsfase

 

Nieuwsberichten op de website

www.boutersem.be/nieuwsoverzicht

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u