naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

19 juli ’19 (vr)
De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. 

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd voor een captatieverbod (onttrekken van water door landbouwers en bedrijven) in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.

Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties . De reeds geldende meldingsplicht en vergunningsplicht blijven onveranderd. Zie https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie.

(kaartje als bijlage)

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te vermijden zoals het besproeien van gazons.

Perscontact: Federale Dienst Noodplanning Gouverneur 016/26.78.05

 

-----------------------

In bijlage vind je tevens:

  • het Politiebesluit
  • een document met vragen en antwoorden over het captatieverbod.

-----------------------

Deze maatregel is van toepassing op alle waterlopen op het grondgebied Boutersem - met name:

Velp, Oude Velp, Moergracht, Eikenveldbeek, Kleine Vondelbeek, Grote Vondelbeek, Moelendriesbeek, Joraanbeek, Fonteinbeek, Eksterbeemdenbeek

 

Nieuwsoverzicht
Kaart captatieverbod

Technische dienst

adres
Kerkomsesteenweg 653370 Boutersem
tel.
016 73 59 78
fax
016 73 59 75
e-mail
technischedienst@boutersem.be
Open vandaag: 9.00 tot 12.00 u en van 18.00 tot 20.00 u