naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Oproep kandidaten voor nieuwe samenstelling adviesraden

10 april ’19 (wo)
Het gemeentebestuur wil inwoners betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Dit kan via de adviesraden. Een adviesraad bestaat uit vrijwilligers en deskundigen die affiniteit hebben in een bepaalde materie. Sommige adviesraden zijn bij wet verplicht, andere niet.

Onlangs werd de oproep gedaan voor de nieuwe samenstelling van de landbouwraad. Hieronder volgen twee nieuwe oproepen:

Adviesraad Lokale Economie

De Adviesraad Lokale Economie (ALEB) brengt Boutersemse zelfstandigen, vrije beroepsuitoefenaars en zaakvoerders of bestuurders van een venootschap binnen de gemeente samen. De raad is een gemeentelijk adviesorgaan dat adviseert, informeert, organiseert en sensibiliseert.

Behoor jij tot één van deze groepen en wens je actief deel te nemen aan het beleid Lokale Economie in de gemeente?

Dien dan vóór 11 mei 2019 je kandidatuur in:
dienst Lokale Economie
Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem
of via mail aan:
dienstlokaleeconomie@boutersem.be

 

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft de Gecoro allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, zoals het geven van advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en stedenbouwkundige verordeningen en over andere vraagstukken rond ruimtelijke ordening, dit op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. De Gecoro kan ook op eigen initiatief adviezen over ruimtelijke planning formuleren.

De Gecoro bestaat enerzijds uit deskundigen en anderzijds uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

Maatschappelijke geledingen:
De gemeenteraad heeft beslist dat volgende maatschappelijke geledingen worden opgeroepen om een lid en een plaatsvervanger voor te dragen: de maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd door:

  • één vereniging van milieu of natuur;
  • één vereniging van handelaars of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van landbouwers;
  • één vereniging van land- en tuinbouwers;
  • één vereniging van vervoer en mobiliteit;
  • verenigingen met betrekking tot vrije tijd (oa. sport, recreatie, toerisme, cultuur);
  • een vereniging met betrekking tot jeugd, senioren en/of kansengroepen.

Oproep deskundigen:
Het college van burgemeester en schepenen vraagt bij de kandidatuurstelling de kennis en ervaring met de materie van ruimtelijke ordening en stedenbouw te omschrijven. De kandidaat deskundigen moeten ook aan volgende criteria voldoen:

  • zij hebben bij de beroepsuitoefening geen vastgoedbelangen of streven het niet na in het betreffende gebied;
  • zij zijn bereid om bijkomende kennis op te doen inzake ruimtelijke ordening;
  • zij hebben de Vlaamse codex ruimtelijke ordening niet overtreden;
  • zij gaan het engagement aan voor het gehele mandaat van de adviesraad.

Je kan je kandidatuur ondersteunen door een diploma, beroepservaring en/of andere ervaring en beschikbaarheid.

De kandidaturen voor deskundigen en afgevaardigden van maatschappelijke geledingen worden uiterlijk op 15 mei 2019 bezorgd aan:
College van burgemeester
en schepenen
Neervelpsestraat 11,
3370 Boutersem
of via mail aan:
omgeving@boutersem.be

 

Nieuwsoverzicht