Meldingen

Het gemeentebestuur wil een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden aan alle inwoners en wil hen op een snelle, correcte en vriendelijke manier informeren en verder helpen.
Indien het bestuur daar toch niet in slaagt en je bent ontevreden over de dienstverlening dan kan je daar melding van maken met onderstaand formulier.


Voorwaarden

Wat wordt beschouwd als een klacht?
Het is belangrijk dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen een klacht en een melding.
Je kan via de meldingskaart in de info Boutersem of via onderstaand formulier "Melding defecten aan de gemeentelijke infrastructuur" defecten aan wegen, gemeentelijke gebouwen enz. melden.
Dit zijn meldingen, die door de bevoegde diensten zo snel mogelijk worden opgevolgd, en deze worden niet beschouwd als een klacht maar wel als een melding.

Indien echter de lokale overheid (burgemeester, schepen, gemeenteraadslid, ambtenaar) een handeling of prestatie, waarvoor deze overheid bevoegd is, niet of fout uitvoert dan kan je via een brief, een e-mail, telefoon of via onderstaand formulier een klacht indienen.
Een voorbeeld om het onderscheid melding/klacht te verduidelijken :
Een burger schrijft: " In de berm van straat X ligt er zwerfvuil" : dit is een melding.
Een andere inwoner meldt :" De ambtenaar van dienst X heeft me bevestigd dat mijn dossier behandeld zou worden binnen de 10 dagen, zoals de wet dat voorziet. Dit is echter niet gebeurd." Dit is een klacht omdat een verplichte handeling niet werd uitgevoerd.
Een klacht moet altijd de naam en het adres van de indiener bevatten. Anonieme klachten worden niet behandeld.

Procedure

Bij indiening van een klacht treedt de klachtenprocedure, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad, in werking : de klacht wordt doorgegeven aan de klachtencoördinator die de melding registreert in een centraal klachtensysteem en die de klacht doorgeeft aan de klachtenbehandelaar.
De indiener van de klacht krijgt binnen de 10 dagen schriftelijk bevestiging van ontvangst en behandeling van de klacht.
De klachtenbehandelaar zal beide partijen horen en zal beslissen of de klacht gegrond is. Eventueel zal er om meer informatie gevraagd worden aan de indiener.
De volledige afhandeling van een klacht mag in totaal maar 45 dagen duren.
Indien de behandeling langer duurt zal de indiener daarvan op de hoogte gehouden worden.

E-loket